UnitedHealthcare Health & Home Connection, Kesyon Moun Poze Souvan

Medicaid se yon pwogram pou moun ki gen revni ki ba e ki satisfè sèten kondisyon elijibilite e pwogram yo ka varye de yon eta a yon lòt.

Medicare se yon pwogram federal asirans sante pou moun ki gen laj 65 lane oswa ki pi gran, moun andikape oswa moun ki gen maladi ren ki nan etap final. Kalifikasyon pou Medicare pa baze sou revni, epi pwoteksyon debaz la se menm nan chak eta.

Moun annapre yo ka kalifye pou Florida Medicaid si yo ranpli sèten kondisyon finansye:

 • Fanmi revni fèb ki gen timoun
 • Fanm ansent yo
 • Tibebe ak timoun ki poko gen laj 21 ane
 • Benefisyè Revni Sekirite Siplemantè (SSI, Supplemental Security Income)
 • Moun ki gen laj 65 ane oswa ki pi gran
 • Moun ki avèg oswa yo prevwa k ap andikape pandan yon ane omwen
 • Moun ki bezwen swen etablisman swen enfimye oswa kay nan kominote
 • Moun ki nan Medicare
 • Etranje ak refijye dapre yon pwogram èd espesyal (Medicaid Dijans)
 • Moun ki nan nesesite sou plan medikal
 • Rele Choice Counseling nan liy èd apèl gratis yo a 1-877-711-3662 pou jwenn plis enfòmasyon.

Moun ki gen gwo bòdwo medikal chak mwa gendwa kapab jwenn èd Medicaid menmsi revni ak resous yo depase kondisyon pou kalifikasyon nan Florida Medicaid. Yo evalye kalifikasyon yo pou Medicaid chak mwa.

Benefisyè Medicaid sa yo ka gen pou peye yon pòsyon nan depans medikal chak mwa yo anvan pou Florida Medicaid garanti rès bòdwo medikal yo. Sa rele "kotizasyon nan frè." Montan kotizasyon an depannde revni ak depans medikal pasyan an chak mwa.

Li pa nesesè pou w t ap viv nan Florid pandan yon sèten kantite tan, men ou dwe yon rezidan nan Florid. Si ou fenk vin abite nan Florid epi ou te nan Medicaid nan yon lòt Eta, w ap gen w aplike kanmenm pou Medicaid nan Florid. Men, si w se yon benefisyè Revni Sekirite Siplemantè (SSI) ou ka senpleman kontakte biwo Sekirite Sosyal pou rapòte nouvo adrès ou an.

Ou pase pa Depatman Timoun ak Fanmi Florid (Department of Children and Families, DCF) pou fè aplikasyon pou Medicaid. Aplikasyon yo disponib sou entènèt oswa ou ka rele nimewo gratis DCF la 1-866-762-2237.

Si ou pa gen yon òdinatè lakay ou, tcheke bibliyotèk lokal ou, lekòl, oswa sant kominotè pou posiblite itilizasyon òdinatè ak aksè entènèt. Epitou, sant sèvis lokal Depatman Timoun ak Fanmi yo bay òdinatè pou depoze yon aplikasyon.

Lè w aplike pou Medicaid, ou fèt pou ranpli yon fòmilè aplikasyon. W ap bezwen plizyè lòt dokiman tou:

 • Enfòmasyon sou tout moun ki nan kay la (non, dat nesans, ak nimewo Sekirite Sosyal)
 • Enfòmasyon sou lwaye oswa ipotèk
 • Depans (sèvis piblik, gadri, elatriye)
 • Enfòmasyon sou machin
 • Etadkont labank
 • Revni (souch chèk pewòl)
 • Prèv sou andikap oswa dosye medikal ki montre yon pwoblèm medikal ki la lontan
 • Bòdwo medikal ki resan
 • Prèv sou sitwayènte
 • Enfòmasyon adisyonèl yo mande

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Medicaid Florida, telechaje Gid Referans pou Medicaid Florida (Florida Medicaid Reference Guide)

Konnen Plis

UnitedHealthcare Health & Home Connection

Kesyon

Èske w pare pou kòmanse?

Espesyalis plan Health & Home Connection (Koneksyon Sante ak Kay) lan ka reponn kesyon epi ede ou enskri. 

Etap 1: Rele Choice Counseling nan liy èd apèl gratis yo a nan 1-877-711-3662.

Etap 2: Pale gratis avèk Sèvis Kliyan Koneksyon Sante ak Kay.

Lendi jiska vandredi ant 8 a.m. - 7 p.m. lè lokal

1-800-791-9233
TTY: 711

Aprann etap yo pou ou enskri.

Jwenn detay yo.

Se CARES (Comprehensive Assessment and Review of Long-Term Care Services) ki detèmine kalifikasyon pou enskripsyon nan plan UnitedHealthcare Health and Home Connection.

Pou w konnen si w kalifye, oswa pou jwenn yon inite CARES toupre ou, rele liy Èd pou granmoun aje a: 1-800-963-5337.

Kesyon

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software