Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

UnitedHealthcare Health & Home Connection, Fason pou Enskri

Se CARES (Comprehensive Assessment and Review of Long-Term Care Services) ki detèmine kalifikasyon pou enskripsyon nan plan UnitedHealthcare Health and Home Connection.

Pou w konnen si w kalifye, oswa pou jwenn yon inite CARES toupre ou, rele liy Èd pou granmoun aje a: 1-800-963-5337.

Konnen Plis

UnitedHealthcare Health & Home Connection

Enfòmasyon sou Enskripsyon

Espesyalis plan Health & Home Connection (Koneksyon Sante ak Kay) lan ka reponn kesyon epi ede ou enskri. 

Etap 1: Rele Oryantasyon sou Chwa nan liy gratis pou èd lan nan 1-877-711-3662.

Etap 2: Pale ak Sèvis Kliyan Health & Home Connection lan gratis.

Rele nou:
1-800-791-9233 / TTY: 711

8:00 am pou rive 5:00 pm nan lè lokal, lendi – vandredi

Si ou pare pou patisipe, oswa ou senpman vle konnen plis, rele epi pale ak yon Konseye sou Chwa Medicaid gratis nan 1-877-711-3662. Itilizatè TTY/TDD yo tanpri rele 1-866-467-4970. Ou ka enskri sou entènèt tou nan flmedicaidmanagedcare.com.

Jwenn detay yo

Se CARES (Comprehensive Assessment and Review of Long-Term Care Services) ki detèmine kalifikasyon pou enskripsyon nan plan UnitedHealthcare Health and Home Connection.

Pou dekouvri si ou kalifye, oswa lokalize yon seksyon CARES toupre ou, rele Liy Asistans pou Moun Aje yo: 1-800-963-5337.

Enfòmasyon pou Manm

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Sit Entènèt pou Manm

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software