Kesyon

Èske w pare pou kòmanse?

Espesyalis plan Health & Home Connection (Koneksyon Sante ak Kay) lan ka reponn kesyon epi ede ou enskri. 

Etap 1: Rele Choice Counseling nan liy èd apèl gratis yo a nan 1-877-711-3662.

Etap 2: Pale gratis avèk Sèvis Kliyan Koneksyon Sante ak Kay.

Lendi jiska vandredi ant 8 a.m. - 7 p.m. lè lokal

1-800-791-9233
TTY: 711

Aprann etap yo pou ou enskri.

Jwenn detay yo.

Se CARES (Comprehensive Assessment and Review of Long-Term Care Services) ki detèmine kalifikasyon pou enskripsyon nan plan UnitedHealthcare Health and Home Connection.

Pou w konnen si w kalifye, oswa pou jwenn yon inite CARES toupre ou, rele liy Èd pou granmoun aje a: 1-800-963-5337.

Kesyon

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software