UnitedHealthcare Health & Home Connection - Zouti Rechèch

Jwenn Yon Founisè

Pou fè rechèch nan anyè founisè rezo nou an chwazi youn nan lyen yo ki anba a.

Chèche Founisè

Si ou chwazi lyen “Chèche yon Founisè Sante” a, antre enfòmasyon sa yo:

  • Kalite Etablisman an - Tout Etablisman yo
  • Non Plan an - UnitedHealthcare Health and Home Connection
  • Lòt Opsyon - Mete Konte, Eta oswa lòt enfòmasyon ou ta vle ajoute nan rechèch ou an
  • Klike sou bouton “Jwenn Etablisman” an

Chèche yon Founisè

Chèche founisè Sante Konpòtmantal

Si ou chwazi lyen “Chèche yon Founisè Sante Konpòtmantal” la, antre enfòmasyon sa yo:

  1. Rechèch- Klinisyen Medicaid Sèlman oswa Tout Klinisyen
  2. Chwazi yon Eta- FL- Florida
  3. Mete youn nan sa yo- Vil, Kòd Postal, Non Klinisyen, oswa Non Gwoup
  4. Limite Rechèch la- Chwazi youn oswa plizyè eleman pou w ajoute nan rechèch ou an
  5. Klike sou bouton “Chèche” a 

Chèche yon Founisè Sante Konpòtmantal

Atachman II, Seksyon IV. A. 8. (f), Annakò avèk s. 1932(b)(3) nan Lwa sou Sekirite Sosyal, anyè founisè a dwe gen ladan l yon deklarasyon ki di sèten founisè ka chwazi pou pa reyalize sèten sèvis sou baz konviksyon relijyon oswa moral.

Anyè Founisè yo

Ou ka telechaje Anyè Founisè Koneksyon Sante ak Kay la. Gade anba a pou jwenn anyè pou chak rejyon.

Konte Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Putnam, Sumter, Suwannee, ak Union

Konte Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns, AK Volusia

Konte Hardee, Highlands, Hillsborough, Manatee, ak Polk

Konte Miami-Dade ak Monroe yo

Konnen Plis

UnitedHealthcare Health & Home Connection

Kesyon

Èske w pare pou kòmanse?

Espesyalis plan Health & Home Connection (Koneksyon Sante ak Kay) lan ka reponn kesyon epi ede ou enskri. 

Etap 1: Rele Choice Counseling nan liy èd apèl gratis yo a nan 1-877-711-3662.

Etap 2: Pale gratis avèk Sèvis Kliyan Koneksyon Sante ak Kay.

Lendi jiska vandredi ant 8 a.m. - 7 p.m. lè lokal

1-800-791-9233
TTY: 711

Aprann etap yo pou ou enskri.

Jwenn detay yo.

Se CARES (Comprehensive Assessment and Review of Long-Term Care Services) ki detèmine kalifikasyon pou enskripsyon nan plan UnitedHealthcare Health and Home Connection.

Pou w konnen si w kalifye, oswa pou jwenn yon inite CARES toupre ou, rele liy Èd pou granmoun aje a: 1-800-963-5337.

Kesyon

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software