UnitedHealthcare Dual Complete® RP ONE (Regional PPO SNP)

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

R7444-013

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

Kat Pwodui Sante

Jiska $1000 ki depoze nan kat ou an chak ane.

Chak 3 mwa ou pral resevwa $250 ki pral depoze nan kat ou an. Ou ka itilize kat debi a pou achte pwodui sante nan Walgreens zòn ou oswa pa lentèmedyè katalòg FirstLine Medical pa lapòs, sitwèb oswa sant apèl.

Pwodui ki kouvri yo ka gen ladan:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

Pou pwoteje dan ou ak jansiv ou, pran swen dantè regilyèman san w pa gen frè anplis.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • $2500 pou sèvis dantè ou yo.
 • Egzamen ak netwayaj regilye chak 6 mwa.
 • Sèvis reparasyon tankou plonbaj, kouwòn, sèvis pawodontal, rache dan, ratelye, kanal rasin ak plis ankò.

Pa kite pèt tande afekte lavi ou. Pwofite nan avantaj egzamen woutin pou tande ak aparèy pou ede tande yo.

Pwoteksyon asirans pou tande gen ladan:

 • Yon egzamen woutin pou tande chak ane.
 • $2500 kredi pou aparèy pou ede tande chak 2 ane.
 • Sipò ak asistans pou ede w tande pi byen.

Kenbe kò ou byen balanse, fleksib ak nan pi bon fonksyònman ki posib.

Pwoteksyon asirans pou akiponkti ak kiwopratik ka gen ladan:

 • Konbine vizit woutin kiwopratik ak akiponkti.
 • Soulajman doulè akòz bagay ki afekte misk, nè ak zo.
 • Tretman pou soulaje sentòm kèplen.

Egzamen chak ane ak $70 kredi sou linèt oswa $105 sou vè kontak chak ane pou linèt.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Pwoteksyon Swen pou Pye

$0 kopeman pou jiska 4 vizit chak ane pou ede kenbe pye w ansante.

Apèl nan Kay

Jwenn vizit yon pratisyen swen sante lakay ou san okenn frè anplis.

Pwogram Manje

Jiska 14 repa nan 7 jou yo livre ba ou avèk $0 kopeman.

Ou Pa bezwen Referans

Ou chwazi espesyalis ou yo andedan rezo a.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

Asistans pou Transpò

Jiska 60 trajè senp chak ane.

Vizit Vityèl kay Doktè

Pale avèk yon doktè 24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn avèk $0 kopeman.

UnitedHealthcare Dual Complete® RP ONE (Regional PPO SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00
75% $6.30
50% $12.60
25% $19.00

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

 • 1-800-Medicare oswa Itilizatè TTY yo rele 1-877-486-2048 (24 èdtan pa jou/7 jou pa semèn),
 • Biwo Medicaid Eta ou, oswa
 • Administrasyon Sekirite Sosyal nan 1-800-772-1213. Itilizatè TTY yo dwe rele nan 1-800-325-0778 ant 7 a.m. ak 7 p.m., Lendi jiska Vandredi.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Tcheke Kalifikasyon

Enskripsyon

Enskri pa Telefòn

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou pa semèn

1-844-812-5967
TTY: 711

Mande yon koutfil

Enskri pa Lapòs

Aplikasyon

Pakè pou Enskripsyon

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Kesyon

Mande nou kenpòt bagay.

Rele pou jwenn plis enfòmasyon sou UnitedHealthcare Dual Complete® RP One (Regional PPO SNP).

8 a.m. – 8 p.m. Lè Zòn Lès,
7 jou pa semèn

1-844-812-5967
TTY: 711

Èske w manm deja?

8:00 a.m. rive 8:00 p.m. lè lokal,
7 jou pa semèn

Tanpri gen enfòmasyon Medicaid ak Medicare ou yo toupre.

1-866-842-4968
TTY: 711

Ou gen aksè nan sitwèb nou an ki pou manm sèlman kote ou ka enprime kat ID ak plis ankò.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software