UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP) R7444-012

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

R7444-012

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. R7444-012

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

Kat Pwodui Sante

Jiska $880 ki depoze nan kat ou an chak ane.

Chak 3 mwa ou pral resevwa $220 ki pral depoze nan kat ou an. Ou ka itilize kat debi a pou achte pwodui sante nan Walgreens zòn ou oswa pa lentèmedyè katalòg FirstLine Medical pa lapòs, sitwèb oswa sant apèl.

Pwodui ki kouvri yo ka gen ladan:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

Pou pwoteje dan ou ak jansiv ou, pran swen dantè regilyèman san w pa gen frè anplis.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • $2500 pou sèvis dantè ou yo.
 • Egzamen ak netwayaj regilye chak 6 mwa.
 • Sèvis reparasyon tankou plonbaj, kouwòn, sèvis pawodontal, rache dan, ratelye, kanal rasin ak plis ankò.

Pa kite pèt tande afekte lavi ou. Pwofite nan avantaj egzamen woutin pou tande ak aparèy pou ede tande yo.

Pwoteksyon asirans pou tande gen ladan:

 • Yon egzamen woutin pou tande chak ane.
 • $2500 kredi pou aparèy pou ede tande chak 2 ane.
 • Sipò ak asistans pou ede w tande pi byen.

Konekte rapidman ak yon operatè kalifye nan nenpòt sitiyasyon ijans 24 èdtan pa jou san okenn frè anplis.

Aspè prensipal kle yo gen ladan:

 • Livrezon nan papòt ou ak posiblite pou fè reglaj pèsonèl oswa reglaj pwofesyonèl san okenn frè anplis.
 • Bouton lejè ou ka mete nan ponyèt ou oswa kòm yon meday epi ki ka detekte otomatikman ke w pran yon so.
 • Mache ak telefòn san fil oswa fiks epi fonksyone nan nenpòt kay Ozetazini kote sèvis selilè oswa telefòn egziste.

$0 kopeman pou jiska 20 vizit pa ane pou soulajman doulè akòz bagay ki afekte misk, nè ak zo.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Pwoteksyon Swen pou Pye

$0 kopeman pou jiska 4 vizit chak ane pou ede kenbe pye w ansante.

Apèl nan Kay

Jwenn vizit yon pratisyen swen sante lakay ou san okenn frè anplis.

Pwogram Manje

Jiska 14 repa nan 7 jou yo livre ba ou avèk $0 kopeman.

Ou Pa bezwen Referans

Ou chwazi espesyalis ou yo andedan rezo a.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

Asistans pou Transpò

Jiska 60 trajè senp chak ane.

Vizit Vityèl kay Doktè

Pale avèk yon doktè 24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn avèk $0 kopeman.

Pwoteksyon asirans pou Vizyon

Egzamen chak ane ak $70 kredi sou linèt oswa $105 sou vè kontak chak ane pou linèt.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Tcheke Kalifikasyon

Enskripsyon

Enskri sou entènèt jodi a menm.

Tanpri gen enfòmasyon Medicaid ak Medicare ou yo toupre.

Enskri nan Plan

Enskri pa Telefòn

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou pa semèn

1-844-812-5967
TTY: 711

Mande yon koutfil

Etap pou anrejistre

Enskri pa Lapòs

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Kesyon

Mande nou kenpòt bagay.

Rele pou jwenn plis enfòmasyon sou UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP).

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 
7 jou pa semèn

1-844-812-5967
TTY: 711

Èske w manm deja?

8 a.m. rive 8 p.m. lè lokal,
7 jou pa semèn

Tanpri gen enfòmasyon Medicaid ak Medicare ou yo toupre.

1-866-842-4968
TTY: 711

Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat ID, kominike avèk yon enfimyè sou entènèt, ak plis toujou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software