Etap pou w Enskri UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP) R7444-012

Etap pou swiv pou enskripsyon byen fasil.

Mèsi dèske wap konsidere youn nan plan Medicare Advantage nou yo. Pou senplifye enskripsyon an, swiv etap sa yo:

1. Asire w ke plan sante a reponn a bezwen w yo. Pa egzanp:

  • Èske doktè w la nan rezo a?
  • Èske asirans lan kouvri medikaman w bezwen yo?
  • Èske gen yon lopital nan rezo a ki toupre w?

Itilize Enskripsyon ak Zouti Rechèch yo ak Resous ou ka Telechaje yo pou jwenn repons pou kesyon sa yo ak lòt kesyon enpòtan. Oswa tou senpleman, rele nou.

2. Rasanble kèk dokiman w ap bezwen pou ou enskri:

  • Yon lis medikaman sou preskripsyon w yo.
  • Nimewo Sekirite Sosyal ou.
  • Kat Medicare w la, si w gen youn:

Medicare

  • Kat Medicaid leta w la, si w gen youn:

Medicaid

3. Rele nimewo pou apèl gratis la ki make bò kote Plan Medicare Advantage ou vle a. Fè n konnen si w vle:

  • Enskri pa telefòn. Yon reprezantan ka reponn kesyon w yo epi li ka ede w enskri pa telefòn.
  • Rankontre avèk yon ajan lokal ki ka reponn kesyon w yo epi ki ka ede w enskri.

Enskripsyon

Enskri sou entènèt jodi a menm.

Tanpri gen enfòmasyon Medicaid ak Medicare ou yo toupre.

Enskri nan Plan

Enskri pa Telefòn

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou pa semèn

1-844-812-5967
TTY: 711

Mande yon koutfil

Etap pou anrejistre

Enskri pa Lapòs

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Kesyon

Mande nou kenpòt bagay.

Rele pou jwenn plis enfòmasyon sou UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP).

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 
7 jou pa semèn

1-844-812-5967
TTY: 711

Èske w manm deja?

8 a.m. rive 8 p.m. lè lokal,
7 jou pa semèn

Tanpri gen enfòmasyon Medicaid ak Medicare ou yo toupre.

1-866-842-4968
TTY: 711

Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat ID, kominike avèk yon enfimyè sou entènèt, ak plis toujou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software