2020 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP)

2021 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP) H1045-039-000

Plan Doub pou Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Plan, DSNP)

H1045-039-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.

Plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO) sa a ba ou plis avantaj pase Original Medicare, epi tout sa pou yon prim plan $0. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo, e menm ajoute plis.

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, ak Saint Johns.

UnitedHealthcare kontinye kolabore ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo, swiv tout konsèy ak pwotokòl ki apwopriye pou manm nou yo ke Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo founi ki apwopriye pou manm nou yo. Tanpri konsilte Enfòmasyon sou Kowonaviris (COVID-19) UnitedHealthcare founi. Pou aprann plis, ale nan CDC.gov

Ou kapab jwenn enfòmasyon tou sou sit entènèt Eta a https://floridahealthcovid19.gov/

Avantaj & Karakteristik

Health Products Card™

Jiska $1400 ki depoze nan kat ou an chak ane.

Chak 3 mwa ou pral resevwa $350 ki pral depoze nan kat ou an. Ou ka itilize kat la pou achte pwodui sante nan Walgreens zòn ou oswa pa mwayen katalòg FirstLine Medical® pa lapòs, sitwèb oswa sant apèl.

Pwodui ki kouvri yo ka gen ladan:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

Pou pwoteje dan ak jansiv ou, pran swen dantè regilyèman.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • Netwayaj òdinè ak antretyen pawodontal.
 • Egzamen woutin, radyografi ak tretman fliyorid yo itilize kouraman yo.
 • Sèvis konplè ki gen ladan sèten kalite: plonbaj, kouwòn, pon dantè, sèvis pawodontal, kanal rasin, ratelye, sedasyon, pwoteksyon oklizal, enplan, rache dan ak lòt sèvis operasyon nan bouch. 

Renew Active™ se yon pwogram fòm fizik pou kò ak lespri pou manm UnitedHealthcare yo sèlman pou $0.

Avantaj fòm fizik ka gen ladan:

 • Aksè kòm manm nan yon gwo kantite gwoup sant egzèsis ak fòm fizik patisipan, ansanm ak opsyon lokal ak nasyonal.
 • Yon plan fòm fizik adapte pèsonèlman ak aksè nan anpil kalite klas fòm fizik. 
 • Egzèsis pou sèvo sou entènèt ki fèt pou ede kenbe lespri w aktif.

Pa kite pèt tande afekte lavi ou. Pwofite nan avantaj egzamen woutin pou tande ak aparèy pou ede tande yo.

Pwoteksyon asirans woutin pou kapasite pou tande gen ladan:

 • Yon egzamen woutin pou tande chak ane.
 • $2500 kredi pou aparèy pou ede tande chak 2 ane.
 • Sipò ak asistans pou ede w tande pi byen.

Konekte rapidman ak yon operatè kalifye nan yon sitiyasyon dijans 24 èdtan pa jou pou $0.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè pou $0.

Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

$0 kopeman pou jiska 20 vizit pa ane pou soulajman doulè akòz bagay ki afekte misk, nè ak zo.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Pwoteksyon Swen pou Pye

$0 kopeman pou jiska 12 vizit chak ane pou ede kenbe pye w ansante.

Pwogram Manje

Jiska 28 repa nan 14 jou yo livre twa fwa chak ane avèk $0 kopeman.

Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

Aksè nan plizyè milye medikaman preskripsyon doktè ak famasi yo chwazi souvan.

Pwoteksyon asirans Òdinè pou Vizyon

Egzamen woutin anyèl ak linèt òdinè chak ane avèk $0 kopeman.

Asistans pou Transpò

Jiska 60 trajè senp chak ane.

UnitedHealthcare® HouseCalls

Jwenn chak ane yon vizit swen prevantif lakay ou avèk yon pratisyen swen sante san okenn frè anplis.

Vizit Medikal Vityèl

Pale avèk yon founisè swen 24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn avèk $0 kopeman.

Vizit Vityèl pou Sante Mantal

Jwenn yon swen konfidansyèl nan men yon founisè swen sou entènèt epi ede kenbe sante mantal ou sou kontwòl avèk $0 kopeman.

Pwoteksyon asirans pou Ijans nan Lemonn antye

Pwoteksyon asirans pou bezwen swen ijan ak ijans nan lemonn antye avèk $0 kopeman.

UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00
75% $4.90
50% $9.90
25% $14.80

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

 • 1-800-Medicare oswa Itilizatè TTY yo rele 1-877-486-2048 (24 èdtan pa jou/7 jou pa semèn),
 • Biwo Medicaid Eta ou, oswa
 • Administrasyon Sekirite Sosyal nan 1-800-772-1213. Itilizatè TTY yo dwe rele nan 1-800-325-0778 ant 7 a.m. ak 7 p.m., Lendi jiska Vandredi.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software