UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP)

Medicare

Kisa yon plan doub pou bezwen espesyal ye?

H1045-039-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.

Plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO) sa a ba ou plis avantaj pase Original Medicare, epi tout sa pou yon prim plan $0. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo, e menm ajoute plis.

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, ak Saint Johns.

UnitedHealthcare kontinye kolabore ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo, swiv tout konsèy ak pwotokòl ki apwopriye pou manm nou yo ke Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo founi ki apwopriye pou manm nou yo. Tanpri konsilte Enfòmasyon sou Kowonaviris (COVID-19) UnitedHealthcare founi. Pou aprann plis, ale nan CDC.gov

Ou kapab jwenn enfòmasyon tou sou sit entènèt Eta a https://floridahealthcovid19.gov/

Avantaj & Karakteristik

Atik OTC - Debi ak Alokasyon pou Manje

Jiska $1060 chak ane pou achte pwodui san preskripsyon nan magazen oswa pou livre lakay ou, plis jiska $600 chak ane nan manje ki bon pou sante kay anpil detayan

Jiska $3500 pou sèvis dantè ki kouvri yo tankou sèten netwayaj, plonbaj, kouwòn, kanal rasin, rache dan ak fo dan

$0 kopeman nan tout nivo medikaman preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri yo avèk opsyon pou livrezon lakay ou

$0 kopeman pou 60 trajè ale senp pou ale oswa pou soti nan vizit medikal doktè ki pa ijans oswa pou jwenn medikaman sou preskripsyon

$0 kopeman vizit founisè vityèl pou pale sou pwoblèm medikal ki pa ijans oswa pwoblèm sante mantal jeneral pandan ou lakay ou

Akiponkti

$0 kopeman pou jiska 12 vizit akiponkti woutin chak ane pou soulajman kèplen oswa doulè nan nè, misk, oswa jwenti

Kiwopratik

$0 kopeman pou jiska 12 vizit kiwopratik woutin chak ane pou soulajman kèplen oswa doulè nan nè, misk, oswa jwenti

Pwogram fòm fizik

Renew Active™ se yon pwogram fòm fizik pou kò ak lespri pou ede rete aktif, nan yon sal espò oswa lakay ou, san okenn frè anplis

Alokasyon pou Manje

Jiska $600 chak ane nan yon kat debi pou achte fwi, legim, pwodui abaz lèt, vyann, pen ak plis toujou kay anpil detayan

Swen pye - Woutin

Jiska 12 vizit swen pye chak ane avèk $0 kopeman pou ede kenbe pye yo ansante avèk egzamen woutin ak swen prevantif

Odisyon (zòrèy)

Egzamen odisyon woutin ak alokasyon $2500 pou aparèy pou tande mak komèsyal oswa mak esklizif Relate™ UnitedHealthcare Hearing

HouseCalls

Bilan medikal chak ane lakay ou pou ede rete ajou sou sante ou ant vizit regilye yo kay doktè san okenn frè anplis

Avantaj Repa

$0 kopeman pou jiska 28 repa pou 14 jou, yo livre yo 3 fwa chak ane apre yon sejou nan lopital pou kenbe nitrisyon

Liy Dirèk Swen enfimye

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè sou kesyon oswa enkyetid ou anrapò ak sante lajounen tankou lannwit san okenn frè anplis

Atik OTC - Debi

Jiska $1060 chak ane nan yon kat debi pou achte pwodui san preskripsyon kay anpil detayan oswa pou livre lakay ou

Sistèm repons ijans pèsonèl

Aparèy repons ijans pèsonèl ki ka jwenn èd pou ou byen vit, 24 èdtan pa jou san okenn frè anplis

Telesante Medikal

$0 kopeman vizit founisè vityèl pou pale sou pwoblèm medikal, jwenn yon dyagnostik ak tretman pou pwoblèm ki pa ijans

Telesante Mantal

$0 kopeman vityèl vizit sante mantal pou jwenn yon evalyasyon prive ak tretman pou pwoblèm sante mantal jeneral

Vizyon

$0 kopeman pou 1 egzamen woutin nan zye ak linèt pou ede pwoteje zye ou ak sante ou

Saldijans nan lemonn antye

Pwoteksyon asirans pou bezwen swen ijan ak ijans nan lemonn antye avèk $0 kopeman

UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00
75% $7.70
50% $15.40
25% $23.10

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

  • 1-800-Medicare oswa Itilizatè TTY yo rele 1-877-486-2048 (24 èdtan pa jou/7 jou pa semèn),
  • Biwo Medicaid Eta ou, oswa
  • Administrasyon Sekirite Sosyal nan 1-800-772-1213. Itilizatè TTY yo dwe rele nan 1-800-325-0778 ant 7 a.m. ak 7 p.m., Lendi jiska Vandredi.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software