Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Preferred Medicare Assist Plan 1 (HMO D-SNP)

Medicare

Kisa yon plan doub pou bezwen espesyal ye?

H1045-012-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.

Plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO) sa a ba ou plis avantaj pase Original Medicare, epi tout sa pou yon prim plan $0. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo, e menm ajoute plis.

UnitedHealthcare kontinye kolabore ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo, swiv tout konsèy ak pwotokòl ki apwopriye pou manm nou yo ke Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo founi ki apwopriye pou manm nou yo. Tanpri konsilte Enfòmasyon sou Kowonaviris (COVID-19) UnitedHealthcare founi. Pou aprann plis, ale nan CDC.gov

Ou kapab jwenn enfòmasyon tou sou sit entènèt Eta a https://floridahealthcovid19.gov/

Avantaj & Karakteristik

Dantè

Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

Aksè nan gwo rezo founisè nou an san okenn referans obligatwa pou espesyalite

$0 kopeman pou trajè san limit pou ale oswa pou soti nan vizit medikal doktè ki pa ijans oswa pou jwenn medikaman sou preskripsyon

$0 kopeman vizit founisè vityèl pou pale sou pwoblèm medikal, jwenn yon dyagnostik ak tretman pou pwoblèm ki pa ijans

Egzamen woutin nan zye ak alokasyon $300 pou vè kontak oswa monti, avèk kouvèti konplè pou lantiy estanda (senp, bi-fokal, tri-fokal oswa pwogresif estanda)

Pwogram fòm fizik

Renew Active™ se yon pwogram fòm fizik pou kò ak lespri pou ede rete aktif, nan yon sal espò oswa lakay ou, san okenn frè anplis

Swen pye - Woutin

Jiska 6 vizit swen pye chak ane avèk $0 kopeman pou ede kenbe pye yo ansante avèk egzamen woutin ak swen prevantif

Odisyon (zòrèy)

Egzamen odisyon woutin ak kouvèti asirans pou yon pakèt chwa estil aparèy pou tande pou ede ou tande son ou te manke yo

Avantaj Repa

$0 kopeman pou jiska 16 repa pou 28 jou, yo livre yo 1 fwa chak ane apre yon sejou nan lopital pou kenbe nitrisyon

Liy Dirèk Swen enfimye

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè sou kesyon oswa enkyetid ou anrapò ak sante lajounen tankou lannwit san okenn frè anplis

Atik OTC - Katalòg

$150 kredi pa mwa pou depanse nan pwodui swen sante toulejou yo

Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

Kouvèti asirans medikaman bon mache sou plizyè milye medikaman preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri yo avèk opsyon pou livrezon lakay ou

Telesante Medikal ak Mantal

$0 kopeman vizit founisè vityèl pou pale sou pwoblèm medikal ki pa ijans oswa pwoblèm sante mantal jeneral pandan ou lakay ou

Telesante Mantal

$0 kopeman vityèl vizit sante mantal pou jwenn yon evalyasyon prive ak tretman pou pwoblèm sante mantal jeneral

Saldijans nan lemonn antye

Pwoteksyon asirans pou bezwen swen ijan ak ijans nan lemonn antye avèk $0 kopeman

Preferred Medicare Assist Plan 1 (HMO D-SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00
75% $6.80
50% $13.50
25% $20.30

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

  • 1-800-Medicare oswa Itilizatè TTY yo rele 1-877-486-2048 (24 èdtan pa jou/7 jou pa semèn),
  • Biwo Medicaid Eta ou, oswa
  • Administrasyon Sekirite Sosyal nan 1-800-772-1213. Itilizatè TTY yo dwe rele nan 1-800-325-0778 ant 7 a.m. ak 7 p.m., Lendi jiska Vandredi.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje yo (louvri yon fenèt modal)

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo (louvri yon fenèt modal)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software