Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

2022 MedicareMax Plus 1 (HMO D-SNP)

2023 MedicareMax Plus (HMO D-SNP) H5420-006-000

Medicare

Kisa yon plan doub pou bezwen espesyal ye?

H5420-006 -000

Prim mansyèl: $0.00 *

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.

Plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO) sa a ba ou plis avantaj pase Original Medicare, epi tout sa pou yon prim plan $0. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo, e menm ajoute plis.

  • Verifye Kalifikasyon (louvri yon fenèt modal)

UnitedHealthcare kontinye kolabore ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo, swiv tout konsèy ak pwotokòl ki apwopriye pou manm nou yo ke Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo founi ki apwopriye pou manm nou yo. Tanpri konsilte Enfòmasyon sou Kowonaviris (COVID-19) UnitedHealthcare founi. Pou aprann plis, ale nan CDC.gov

Ou kapab jwenn enfòmasyon tou sou sit entènèt Eta a https://floridahealthcovid19.gov/

Avantaj & Karakteristik

Kouvèti dantè

Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri. Aprann plis konsènan avantaj sa a

$0 kopeman pou 1 egzamen woutin nan zye ak $200 alokasyon pou linèt pou ede pwoteje zye ou ak sante ou. Aprann plis konsènan avantaj sa a

$0 kopeman pou trajè san limit pou ale oswa pou soti nan vizit medikal doktè ki pa ijans oswa pou jwenn medikaman sou preskripsyon. Aprann plis konsènan avantaj sa a

Egzamen odisyon woutin ak kouvèti asirans pou yon pakèt chwa estil aparèy pou tande pou ede ou tande son ou te manke yo. Aprann plis konsènan avantaj sa a

$118 chak mwa pou kredi pou pwodui OTC tankou soulajman pou doulè, remèd pou rim ak vitamin pou livrezon adomisil

Manje ki bon pou sante

$25 chak mwa sou yon kat prepeye pou fwi, legim, pwodui abaz lèt, vyann, pen, ak plis toujou kay anpil detatan oswa sou entènèt

Sèvis laboratwa

$0 kopeman pou tout sèvis laboratwa yo

Livrezon Repa

Jiska 16 repa pandan 28 jou, yo livre yo yon fwa chak ane apre yon sejou kòm pasyan ki entène nan lopital pou soutni nitrisyon an

Liy Dirèk pou Enfimyè

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè sou kesyon oswa enkyetid ou anrapò ak sante lajounen tankou lannwit san okenn frè anplis

Swen prevantif

$0 kopeman pou swen prevantif, sa gen ladan l egzamen bilan medikal ak vaksen kont grip chak ane

Vizit Swen Jeneral

$0 kopeman pou vizit swen jeneral pou ede ou jwenn swen ou bezwen pou ou viv pi ansante

Pwogram fòm fizik Renew Active®

Renew Active® se yon pwogram fòm fizik pou kò ak lespri pou ede rete aktif, nan yon djim oswa lakay ou, san okenn frè

Swen woutin nan pye

Jiska 6 vizit swen pye chak ane avèk 0$ kopeman pou ede kenbe pye yo ansante avèk swen prevantif

Vizit Espesyalis

$0 kopeman pou vizit kay espesyalis pou jwenn swen sante pou yon pwoblèm oswa yon pati nan kò an byen presi

Navigatè UnitedHealthcare®

Jwenn soutyen nan men Navigatè ou, ki se moun pou ou ale kote l pou ede w jwenn tout kantite avantaj ou ka jwenn nan plan ou an

Kouvèti pou swen ijan ak Sèvis Ijans

Kouvèti pou swen ijan ak swen ijans nan lemonn antye

Vizit vityèl medikal oswa pou sante mantal

$0 kopeman vizit founisè vityèl pou pale sou pwoblèm medikal ki pa ijans oswa pwoblèm sante mantal jeneral pandan ou lakay ou

Vizit medikal vityèl

$0 kopeman vizit founisè vityèl pou pale sou pwoblèm medikal, jwenn yon dyagnostik ak tretman pou pwoblèm ki pa ijans

MedicareMax Plus 1 (HMO D-SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00
75% $8.60
50% $17.10
25% $25.70

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

  • 1-800-Medicare oswa Itilizatè TTY yo rele 1-877-486-2048 (24 èdtan pa jou/7 jou pa semèn),
  • Biwo Medicaid Eta ou, oswa
  • Administrasyon Sekirite Sosyal nan 1-800-772-1213. Itilizatè TTY yo dwe rele nan 1-800-325-0778 ant 7 a.m. ak 7 p.m., Lendi jiska Vandredi.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje yo (louvri yon fenèt modal)

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo (louvri yon fenèt modal)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software