Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

MedicareMax Plus 2 (HMO D-SNP) - Zouti Rechèch

Anyè Founisè yo

Konte Broward

Konte Miami-Dade

Nou pran angajman pou amelyore sante ou ak byennèt ou. Manm yo gen aksè nan sèvis sante konpòtmantal espesyalize, ki gen ladan sante mantal epi ka gen ladan tretman pou itilizasyon sibstans. Sèvis kouvèti yo ka varye selon kalifikasyon. 

Chèche founisè, klinik ak sant tretman yo

Jwenn Yon Medikaman

Opsyon rechèch sa a disponib sèlman pou itilizatè òdinatè biwo. N ap fè w konnen ou ka telechaje yon lis medikaman ki garanti anba a.

Fè rechèch medikaman ki kouvri nan MedicareMax Plus 2 (HMO D-SNP)

Fòmilè yo

Fè apèl kont yon desizyon sou pwoteksyon

Si nou pran yon desizyon sou pwoteksyon epi ou pa satisfè ak desizyon an, ou ka "fè apèl" kont desizyon an. Yon apèl se yon fason ofisyèl pou mande nou egzaminen ak chanje yon desizyon sou pwoteksyon nou te pran.

Klike la a pou w voye yon imèl ki gen demann apèl ou an.

Telechaje Prèv Pwoteksyon Asirans pou plan sa a ak pou w egzamine seksyon doleyans ak apèl la.

Oswa ou ka telechaje Fòm Demann pou Detèminasyon Pwoteksyon Medikaman nou an, ranpli fòm lan epi poste li voye ban nou.

Fòm Ranbousman Manm Dirèk Famasi

Telechaje yon Fòm Demann Ranbousman Preskripsyon (Prescription Reimbursement Request, MAPD) nan OptumRx.

Pwosesis Tranzisyon Medikaman Preskripsyon

Kisa pou fè si medikaman preskripsyon aktyèl ou yo pa sou Lis Medikaman an (fòmilè) oswa yo gen restriksyon sou yo nan yon fason kèlkonk

Nouvo manm yo

Antanke yon manm nouvo plan an, ou gendwa ap pran aktyèlman medikaman ki pa sou fòmilè plan an (lis medikaman), oswa yo sou lis lan men yon gen yon restriksyon sou yo nan yon fason kèlkonk.

Nan sikonstans konsa, pale ak doktè w toudabò sou lòt chwa medikaman ki apwopriye ki disponib nan fòmilè a. Si w pa kapab jwenn lòt chwa ki apwopriye, oumenm oswa doktè w ka mande yon eksepsyon fòmilè. Si yo apwouve eksepsyon an, ou gendwa kapab jwenn medikaman an pou yon peryòd tan ki presize. Pandan ou menm ak doktè ou ap detèmine plan aksyon ou, ou gendwa kalifye pou resevwa yon pwovizyon tranzisyon pou omwen yon pwovizyon pandan 1 mwa jan sa dekri nan Prèv sou Pwoteksyon Asirans pou pifò medikaman plan ou an nenpòt lè pandan 90 premye jou abònman ou kòm manm nan plan an. Si preskripsyon an ekri pou mwens jou, yo otorize plizyè renouvèlman pandan 90 premye jou yo jiskaske ou resevwa medikaman ou pou omwen yon pwovizyon 1 mwa jan sa dekri nan Prèv sou Pwoteksyon Asirans plan ou an. Apre apwovizyonnman tranzisyon ou an, medikaman sa yo gendwa pa benefisye garanti ankò.

Si ou ap viv nan yon etablisman pou swen sou peryòd ki long, men ou depase premye 90 jou afilyasyon yo nan plan nou an, pwogram tranzisyon an gendwa kouvri omwen yon apwovizyonnman ijans pou 31 jou pifò medikaman yo pandan ou ap pousuiv yon eksepsyon nan fòmilè an.

Ou gendwa konfwonte tranzisyon ki pa planifye apre premye 90 jou enskripsyon yo nan plan an, tankou egzeyeat oswa chanjman nan nivo swen yo (sa vle di chanje etablisman pou swen sou peryòd ki long oswa nan semèn anvan oswa apre yon ranvwa nan swen sou peryòd ki long, fen sejou nan yon etablisman pou swen enfimye ki kalifye epi retou nan kouvèti asirans Medicare Part D oswa lè yo retire ou nan swen ospis). Pou anpil medikaman ki pa sou Lis Medikaman nou an oswa kapasite ou pou jwenn medikaman ou yo limite nan yon fason kèlkonk, ou blije itilize pwosesis eksepsyon plan an. Ou ka mande yon pwovizyon tanporè yon sèl fwa pou omwen yon pwovizyon pandan 1 mwa, jan sa dekri nan Prèv sou Pwoteksyon Asirans plan ou an, pou akòde ou tan pou ou diskite sou lòt chwa tretman yo avèk doktè ou oswa pou ou chèche yon eksepsyon fòmilè.

Manm k ap kontinye

Antanke manm k ap kontinye nan plan an, ou resevwa yon Avi Anyèl sou Chanjman (Annual Notice of Changes, ANOC). Ou gendwa remake yon medikaman ou ap pran aktyèlman swa pa nan fòmilè k ap vin lòt ane an oswa li sou fòmilè an men li gen restriksyon sou li nan nan yon fason kèlkonk.

Apati 15 oktòb 2021, ou gendwa mande yon 2022 analiz kouvèti asirans lan. Si demann ou an apwouve, plan an ap kouvri medikaman an apati 1ye janvye 2022.

Si medikaman ou an kapab sibi nouvo restriksyon fòmilè yo nan dat 1ye janvye 2022 e ou pa t diskite sou chanje pou pase nan yon lòt medikaman fòmilè oswa ou pa t pousuiv yon eksepsyon fòmilè ak doktè ou an, ou gendwa resevwa yon apwovizyonnman tanporè nan premye 90 jou ane sivil lan lè ou ale nan yon famasi rezo an. Sa t ap omwen yon apwovizyonnman pou 1 mwa, jan Prèv sou Kouvèti Asirans plan ou an dekri sa, pou ba ou tan pou diskite sou lòt tretman ak doktè ou an oswa pou pousuiv yon eksepsyon fòmilè.

Si ou ap viv nan yon etablisman pou swen sante sou peryòd ki long, ou ka jwenn plizyè ranplisaj jouk ou atenn omwen yon apwovizyonnman pou 31 jou, ansanm ak lè yo bay medikaman yo pou mwens pase kantite ki ekri an akoz modifikasyon nan itilizasyon medikaman yo ki baze sou etiktaj ki apwouve pou pwodui an.

Gendwa gen tranzisyon ki pa planifye tankou egzeyat lopital oswa chanjman nan nivo swen yo (sa vle di etablisman pou swen sante sou peryòd ki long oswa nan semèn anvan oswa apre yon ranvwa nan yon swen sou peryòd ki long, fen yon sejou nan yon etablisman swen enfimye ki kalifye ak retou nan kouvèti Part D oubyen lè ou ap soti nan yon swen ospis) ki rive nenpòt kilè. Si yo preskri ou yon medikaman ki pa sou fòmilè nou an oswa kapasite ou pou jwenn medikaman ou yo gen restriksyon sou li nan yon fason kèlkonk, ou blije itilize pwosesis eksepsyon plan an. Pou pifò medikaman yo, ou gendwa mande yon apwovizyonnman tanporè pou omwen yon mwa, jan sa dekri nan Prèv sou Kouvèti Asirans plan ou an, pou ba ou tan pou diskite sou lòt tretman ak doktè ou an oswa pousuiv yon eksepsyon fòmilè.

Si ou se yon rezidan yon etablisman pou swen sou peryòd ki long epi ou bezwen yon apwovizyonnman ijan, nou ap kouvri omwen yon apwovizyonnman tanporè pou 31 jou.

Si ou gen nenpòt kesyon sou politik tranzisyon sa a oswa ou bezwen èd pou mande yon eksepsyon fòmilè, kontakte yon reprezantan sèvis pou manm yo.

Pou enfòmasyon sou pwosesis tranzisyon medikaman preskripsyon yo an panyòl, ale sou Fòmilè ak Resous yo epi gade seksyon 5.2 sou Prèv sou Kouvèti Asirans ou an (Panyòl) pou plis enfòmasyon.

Enfòmasyon ki anrapò

Fòmilè pou Demann Detèminasyon Kouvèti an twouve l anba seksyon Kontestasyon yon Desizyon Kouvèti nan paj sa a.

Pwogram Jesyon Terapi Medikaman

Yon ekip famasyen ak doktè te prepare pwogram Jesyon Terapi Medikaman (Medication Therapy Management, MTM) UnitedHealthcare lan. Pwogram MTM lan bay manm yo yon evalyasyon konplè sou medikaman (Comprehensive Medication Review, CMR) avèk yon famasyen oswa yon lòt founisè swen sante kalifye. Pwogram lan ede manm yo konprann kouvèti medikaman yo a ak fason pou yo itilize medikaman yo, epitou li edike manm yo sou posiblite entèraksyon medikaman ki kapab danjere ak/oswa risk efè segondè yo.

Kijan pou Kalifye
Kisa Ou Bezwen Fè
Kisa Ki Gen Ansuit

Kijan pou Kalifye
Pwogram sa a disponib san frè anplis. Ou ap enskri otomatikman nan pwogram Jesyon Terapi Medikaman an si ou:

 • pran uit (8) oswa plis medikaman kwonik Part D , e
 • gen twa (3) oswa plis pwoblèm sante sou peryòd ki long apati lis ki suiv lan:
  • Bwonkonemopati obstriktif ki kwonik (COPD)
  • Dyabèt
  • Ensifizans Kadyak
  • Kolestewòl Wo
  • Osteyopowoz
 • e gen chans pou depanse plis pase $4696 chak ane nan medikaman Part D ki benefisye kouvèti

OSWA

 • nan yon Pwogram Jesyon Medikaman pou ede pi byen jere epi itilize san danje medikaman tankou sila yo pou doulè. 

Kisa Ou Bezwen Fè
Nan espas 60 jou pou ou vin kalifye pou pwogram MTM lan, ou ap resevwa yon òf nan lapòs pou ranpli yon Egzamen Medikaman Konplè (CMR). Ou gendwa resevwa òf sa a tou nan telefòn.

Ou ka ranpli CMR lan nan telefòn oswa fizikman ak yon founisè swen sante ki kalifye. Li pran anviwon 30 minit. Yon famasyen, oswa founisè CMR ki kalifye, pral egzamine antesedan medikaman ou an, ansanm ak medikaman preskripsyon e medikaman san preskripsyon, epi siveye totu sousi yo.

Kisa Ki Gen Ansuit
Nan 14 jou apre CMR lan, ou pral resevwa yon pake ki gen ladann yon rezime revizyon an, sa gen ladan eleman aksyon ki diskite yo ak yon lis medikaman w ap pran ak poukisa ou pran yo. Sa ka itil lè ou rankontre ak doktè oswa famasyen ou an. Rezilta yo gendwa voye bay doktè ou an. Anplis, manm yo nan pwogram MTM lan ap resevwa enfòmasyon sou fason pou jete san danje medikaman preskripsyon yo ansanm ak sibstans ki kontwole yo.  

Epitou, ou kapab telechaje yon Lis Medikaman (PDF) vyèj pou pwòp itilizasyon pèsonèl ou.

Anplis CMR lan, Egzamen Medikaman ki Sible yo fèt omwen chak trimès. Sa fèt pou yo ka twouve tout entèraksyon ant medikaman yo oswa lòt enkyetid ak medikaman yo. Egzamen sa yo ap voye bay doktè ou an.

Pwogram Jesyon Terapi Medikaman an se pa yon plan avantaj li ye. Pou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram Jesyon Terapi Medikaman UnitedHealthcare a, tanpri rele nimewo ki sou do kat ID manm plan ou an oswa ou gendwa rele ekip sant apèl klinik OptumRx MTM lan nan 1-866-216-0198, TTY 711, lendi jiska vandredi, 9AM – 9PM EST.

Chèche Founisè Swen dantè

Jwenn yon dantis nan zòn ou.

 • Klike sou "Chèche yon Dantis" anba a pou w kòmanse rechèch ou an. Asire w "Rezo UnitedHealthcare Dual Complete Florida" souliyen nan lis rezo yo. 
 • Chwazi kalite rechèch ou an (anplasman, non dantis oswa non kabinè) epi klike sou “Chèche.”

Chèche yon Dantis

Chèche yon Famasi Rezo

Chèche yon Famasi

Ou ka ale nan OptumRx tou pou w fè kòmann ak jere medikaman preskripsyon w sou entènèt.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software