Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Welcome to UnitedHealthcare Community Plan in Hawai'i

Aprann sou kalite plan yo

Medicare ID Card

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Plan doub pou bezwen espesyal yo (ki rele tou plan sante "doub") se pou moun ki kalifye pou alafwa Medicaid ak Medicare. Plan doub yo garanti vizit kay doktè, sejou lopital ak medikaman preskripsyon. Yo ofri plis avantaj ak diplis pase Original Medicare. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo tou.

HI Medicaid ID Card

Plan Medicaid yo

Medicaid se asirans sante pou moun ki gen revni fèb. Ou ka anmezi pou jwenn Medicaid si ou ansent, si ou gen timoun oswa si w ap viv ak yon andikap. Nan sèten ka, lòt granmoun gendwa kalifye tou. Frè ou yo ba epi yo baze sou kapasite w pou peye. Li enpòtan pou konnen règ Medicaid yo epi pwoteksyon asirans yo diferan sot nan yon Eta ale nan yon lòt.

News and Special AnnouncementS

 • Did you lose your job recently? It may be easier than you think to get QUEST Integration (Medicaid). No copays for covered services.
 • Visit medical.mybenefits.hawaii.gov for more information on eligibility or to apply.
 • Recognized for excellence in multicultural health care. UnitedHealthcare Community Plan recently received the NCQA Multi-Cultural Health Care Distinction Award of Excellence. 

Pwogram nan Prezante

helping-hands

Did you lose your job recently?

More people now qualify for QUEST Integration (Medicaid). See if you can too. No copays for covered services.

Visit medical.mybenefits.hawaii.gov for more information on eligibility or to apply.


UnitedHealthcare Healthy First Steps®

Bati yon lavni ki ansante pou ou ak tibebe ou an epi resevwa gwo rekonpans. Pwogram UnitedHealthcare Healthy First Steps® nou an ede kenbe oumenm ak tibebe ou an ansante pandan gwosès la ak nan 15 premye mwa lavi tibebe ou an.

N ap ede ou:

 • Chwazi founisè swen pou gwosès ak yon pedyat (doktè timoun).
 • Planifye vizit ak egzamen yo ak òganize transpò pou vizit ou yo.
 • Resevwa rekonpans dèske ou ale nan vizit yo pandan tout gwosès ou ak 15 premye mwa lavi tibebe a.
 • Jwenn materyèl, tankou ponp tete pou manman nouris yo.
 • Konekte avèk resous kominotè yo tankou sèvis pou Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC).

Mental Health Services

Sante mantal toutosi enpòtan ke sante fizik. Se poutèt sa nou gen pwoteksyon asirans pou toude.

Required care is 100% covered with no co-pay, including testing and diagnosis, behavioral therapy and medication.

Mental health services can help you with personal problems that may affect you and/or your family. These problems may be stress, depression, anxiety or using drugs or alcohol. We can help. 

Reading-newsltter

Bilten Nouvèl Manm HealthTalk

Bilten nouvèl HealthTalk nou an sou entènèt kounye a. The newsletters are a great way to learn about our health plan and important health topics.

You can read it whenever, wherever you want. Tounen tcheke chak twa mwa pou yon nouvo edisyon.

English | Korean | Ilocano | Traditional Chinese | Vietnamese

Cigarette-broken

Be smoke-free. We can help.

As soon as you quit, your body begins to repair the damage caused by smoking.

Trying to stop smoking is hard. But all the benefits of quitting are worth it. Did you know that 20 minutes after you quit, your heart rate drops to a normal level? And 12-24 hours after quitting, the carbon monoxide level in your blood drops to normal. We support our members who are trying to quit. 

 • Visit your doctor to get advice and medicines that can help you quit. We can help you schedule an appointment.
 • Medicines come in different forms like patches, gum, lozenges and pills. Most of these are covered by your benefits. We can also help you understand your other benefits too.
fruits-vegetables

Nutrition Coaching

Healthy eating goes a long way to helping you stay at your best. A nutritionist can meet with you to review your eating habits and food choices.

You'll come away with new ideas for:

 • Making good choices for quick meals and snacks.
 • Preparing healthy meals on a budget.

Edikasyon Lasante

woman-power-walking

Pwa ansante. Fè egzèsis.

Pèdi pwa pa dwe difisil. Fè plis egzèsis, se youn nan meyè fason yo. Eseye jwenn 60 minit oswa plis pou fè egzèsis chak jou. Sa vle di nesesèman pou fè egzèsis difisil oswa ale nan jimnastik chak jou. Annik bouje kò ou. Men kèk lide:

Bouje! Si ou danse melodi ou pi renmen an, sa ka ede w boule plis pase 300 kalori nan inèdtan. 

Si ou jwe jwèt videyo, jwe jwèt ki entèraktif yo kote ou oblije bouje. Ou pa menm bezwen kite kay la pou ou bouje – eseye fè egzèsis tankou vole bra anlè janm louvri, mache an plas, monte ak desann eskalye, pouchòp oswa redresman chita pandan ou lakay ou.

Mache! Fè yon pwomnad deyò ak yon zanmi. Mache chen ou oswa chen vwazen ou, oswa mache chat ou! Olye ou kondwi, mache oswa monte bisiklèt pou ale lekòl oswa kay yon zanmi.

Netwaye! Aspiratè chanm ou. Lave vwati a. Koupe gazon an. Paran ou yo pral kontan, epi se yon lòt chans pou ou jwenn plis egzèsis, e petèt menm amize ou.

Deploge! Limite kantite tan ou gade televizyon oswa tan itilize smatfòn, konpitè oswa lòt aparèy ou. Fè tan devan ekran an rete nan mwens ke dezèdtan pa jou. Lè w ap gade televizyon oswa itilize telefòn ou – eseye mache an plas oswa fè egzèsis pandan w ap gade/jwe.

fruits-vegetables

Pwa ansante. Manje yon fason ki bon pou sante.

Pwa Ansante. Oumenm ki Ansante.

Lè ou manje plis kalori pase sa ou itilize, kò ou estoke kalori anplis yo sou fòm grès. Kèk liv anplis pa move pou pifò moun, men twòp liv anplis ak twòp grès nan kò a ka move pou sante ou.* Doktè yo rele sa ou gen “twòp pwa” oswa ou “obèz.”

Doktè yo itilize yon mezi yo rele endis mas kòporèl (Body Mass Index, BMI), ki sèvi avèk wotè ou ak pwa ou pou detèmine ki kantite grès ou genyen nan kò ou. Pi bon fason pou rete nan yon pwa ki ansante oswa pou pèdi pwa se fè bon chwa manje. Men kèk fason fasil pou fè sa chak jou:

 • Eseye manje plis legim ak fwi pase tout lòt kalite manje chak fwa sa posib.
 • Chwazi manje ki pa gen anpil kalori oswa chwazi pòsyon ki pi piti lè w ap manje deyò.
 • Chwazi pla akonpayman ki bon pou sante tankou tranch pòm oswa sòs pòm olye pòmdetè fri. Si ou se anvi pòmdetè fri toutbon, eseye manje yon bagay ki bon pou sante tankou yon salad, tranch pòm oswa sòs pòm anvan, apre sa divize yon ti pòsyon pòmdetè fri ak kèk lòt moun.
 • Bwè dlo oswa lèt olye ou bwè soda.
 • Tcheke etikèt la – èske ou ka rekonèt tout engredyan yo? Si ou pa kapab, li gen petèt yon pakèt bagay anplis ou pa bezwen, kidonk chèche lòt opsyon. Eseye nwa oswa biskwit grenn antye olye pou chips.
 • Eseye ranplase ti goute sikre yo avèk bagay tankou yogout oswa fwi sèk (san sik ajoute). Si ou gen yon tandans manje bagay dous, eseye yon ti pòsyon nan bonbon prefere ou yon fwa pa jou sèlman.

Depresyon

Depresyon se yon vrè maladi. Li kapab trete.

Ou ka tounen santi ou oumenm. Depresyon se yon maladi tankou dyabèt oswa maladi kè. Premye etap la se aksepte ou bezwen èd. Dezyèm etap la se pou pale ak doktè ou.

Siy kouran yo nan depresyon ka gen ladan:

• Santi ou pa kontan, deprime oswa tris chak jou oswa santi ou san valè, koupab, dekouraje oswa sanzespwa. 
• Pa enterese nan pastan, aktivite ak moun ou te renmen lontan.
• Pwoblèm somèy oswa dòmi plis ke dabitid, oswa santi ou fatige, fèb oswa manke enèji.
• Pèt apeti oswa manje twòp.
• Gen difikilte pou konsantre, pou sonje oswa pou pran desizyon.
• Panse oswa pale sou swisid. Call the National Suicide Hotline: 1-800-273-8255

 


Kijan estrès afekte ou

Lè ou estrese, kò w konnen sa. Kè ou kòmanse bat fò epi misk ou yo sou tansyon. Tout moun gen estrès nan lavi yo detanzantan. Men, estrès kwonik ka gen efè negatif ni sou sante fizik ou ni sou sante mantal ou. 

Sa kapab afekte:
Dijesyon. Estrès ralanti liberasyon asid lestomak epi lakòz kolon an travay pi rapid. Sa kapab lakòz doulè nan vant oswa dyare.

Vitès batman kè ak veso sangen yo. Vitès batman kè ou, tansyon ak kolestewòl ou gendwa ogmante. Sa ogmante risk ou pou
kriz kadyak ak estwok.

Sistèm iminitè. Estrès fè blesi yo geri pi dousman. Ou gen plis chans tou pou ou trape rim ak enfeksyon.

Pwa. Estrès fè ou anvi grès ak idrat kabòn. Si ou pran pwa nan zòn vant ou, ou nan pi gwo
risk pou maladi kè ak dyabèt.

Sante mantal. Estrès fè ou sou tansyon ak angwase. Sa ka lakòz depresyon, maltèt oswa lòt pwoblèm tankou pwoblèm somèy.

Reprann ekilib ou. Si estrès pran posesyon lavi ou, men kèk lide pou ou reprann kontwòl:

Rezève tan pou fè egzèsis regilyèman. Tcheke avèk doktè ou pou wè ki kalite egzèsis ki bon pou ou.

 • Fè bagay ou renmen.
 • Aprann kijan pou detann ou. 
 • Trete tèt ou byen.

Si estrès ou an yon pwoblèm toujou, pale avèk doktè ou. Li ka rekòmande yon moun ki ka ede ou jwenn lòt fason pou jere estrès ou.


Medikaman kont depresyon

Kesyon, repons ak konsèy itil.

Asire ke ou wè doktè ou regilyèman. Espesyalman lè ou fenk kòmanse pran yon medikaman kont depresyon. Oswa lè dòz la chanje.

Kijan pou m konnen medikaman m lan aji?

Be patient. Give it time to work. Most people start to feel better after several weeks. Ou ta dwe santi ou mwens fatige oswa enkyete, ti kras pa ti kras. Sa ka pran yon ti tan pou ou jwenn tout avantaj medikaman ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software