Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Indiana plan sante yo

Èske w ap chèche asirans sante ki bon mache oswa gratis? Nou ofri plan Medicaid yo. Epitou, nou ofri plan sante doub pou moun ki gen ni Medicaid ni Medicare.

Pou jwenn enfòmasyon jeneral sou plan yo nan Eta ou an, vizite paj dakèy Indiana lan.

2  rezilta pou Indiana

Filtre plan yo

Filtre dapre tip plan

Efase tout filtè yo

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H0271-005-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Kouvèti dantè

  Jiska $3000 pou kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri, ansanm ak livrezon lakay ou

 • OTC + Manje ki bon pou sante

  $75 chak mwa sou yon kat prepeye pou OTC ak pwovizyon manje ki kouvri nan magazen oswa sou entènèt

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan - Indiana Hoosier Care Connect


Hoosier Care Connect se yon pwogram ki sèvi manm ki aje, avèg oswa andikape, sa gen ladan timoun nan fanmi dakèy ak timoun ki sou lagad Eta a.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Jwenn yon Doktè

  Itilize Zouti Rechèch Doktè nou an pou wè si doktè ou an nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Dantè

  Nou peye pou netwayaj, tchekòp ak travay dantè.

 • Vizyon

  Egzamen woutin nan zye ak linèt preskripsyon yo kouvri.

Ou gen kesyon?    
Rele nou nan 1-800-832-4643, TTY 711, epi pale avèk Defansè Sèvis Manm ou an. Nou disponib lendi jiska vandredi, 8 am jiska 8 pm EST.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software