Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Welcome to UnitedHealthcare Community Plan in Kansas

Learn About Kansas Medicaid - KanCare

Plan Medicaid yo

Medicaid is a federal-state program that provides health and long-term care services to people with low-incomes. KanCare is the program through which the State of Kansas administers Medicaid. If you do not currently have coverage for KanCare, you can apply online. To apply for medical coverage, you must complete and submit an application.

UnitedHealthcare Community Plan KanCare

KanCare plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. You can choose your own doctor. And you get many extras that other plans don’t offer. Learn more about UnitedHealthcare KanCare.

Announcements

 • To find out when your KanCare open enrollment starts call the KanCare Enrollment Center at 866-305-5147. To learn more, visit KanCare.Ks.Gov.  

 • Schedule your flu shot today. From missing a few days of work to being hospitalized or worse, the flu affects millions of Americans every year. We don’t want you to be one of them. Every person over the age of six months should get a flu shot once a year. It’s quick. It’s easy. And it’s available at no cost to you. Schedule an appointment or stop by your local pharmacy today.

It’s your health. It’s your choice.

Everyone deserves affordable health care, including you.

People with disabilities, pregnant women, and children who qualify for Medicaid should check out UnitedHealthcare Community Plan.

We have the Medicaid benefits and extras that can make a real difference in your life. All at no cost to you.

 • Jwenn yon doktè ou fè konfyans, nan rezo nou an.
 • Unlimited doctor visits for your family.
 • Vision coverage.
 • Transportation to and from doctor appointments.
 • 24/7 NurseLine to answer your health questions.

Sometimes, you might need a little extra help. Get extras not covered by Medicaid.

 • Earn rewards for keeping you and your baby healthy.
 • Earn reward cards for getting preventative services.
 • Extra rides to get you where you need to go.
 • Members age 18 and older can get help with GED, coding or English as a second language classes.

We also offer resources to help you make the most of your plan, including:

 • Member advocates
 • Social Services support
 • Health education tools
 • Jesyon Swen

Visit Kancare dot ks dot gov for more information.

To learn more about UnitedHealthcare Community Plan, visit UHCCommunityPlan dot com forward slash Kansas. 

Avantaj & Karakteristik


Did you lose your job recently?

More people now qualify for KanCare (Medicaid). See if you can too. No copays for covered services.

grocery-cart

We offer Extra Services for adults, such as:

 • FreshEBT. This app helps keep track of your Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits.
 • Bus passes. Members in Sedgwick, Wyandotte and Johnson Counties can get $25 in bus passes annually.
 • Education. Help with GEDs, learning to code, English as a second language and resumé-writing.
 • And more. See additional UnitedHealthcare Community Plan - KanCare 2021 Value Added Benefits 

Be smoke-free. We can help.

As soon as you quit, your body begins to repair the damage caused by smoking.

Trying to stop smoking is hard. But all the benefits of quitting are worth it. Did you know that 20 minutes after you quit, your heart rate drops to a normal level? And 12-24 hours after quitting, the carbon monoxide level in your blood drops to normal. We support our members who are trying to quit.

 • Visit your doctor to get advice and medicines that can help you quit. We can help you schedule an appointment.
 • Medicines come in different forms like patches, gum, lozenges and pills. Most of these are covered by your benefits. We can also help you understand your other benefits too.
 • Reach out to the KanQuit smoking line at 1-800-784-8669 for support.  

Healthy First Steps®

Bati yon lavni ki ansante pou ou ak tibebe ou an epi resevwa gwo rekonpans ak Healthy First Steps. Pwogram nou an pral ede ou pran bon mezi yo pou kenbe ou ak tibebe ou an ansante. Met sou sa ou ka resevwa $20 jis paske ou enskri.

N ap ede ou:

 • Chwazi founisè swen pou gwosès ak yon pedyat (doktè timoun).
 • Planifye vizit ak egzamen yo ak òganize transpò pou vizit ou yo.
 • Resevwa rekonpans dèske ou ale nan vizit yo pandan tout gwosès ou ak 15 premye mwa lavi tibebe a.
 • Jwenn materyèl, tankou ponp tete pou manman nouris yo.
 • Konekte avèk resous kominotè yo tankou sèvis pou Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC).

Behavioral Health

Behavioral health is as important as physical health. Se poutèt sa nou gen asirans ki kouvri toulède.

Swen obligatwa kouvri a 100% san kopeman. Sa gen ladann:

 • Terapi konpòtmantal.
 • Substance abuse treatment.
 • Medikaman.
 • Peer Coaching program.

Bilten Nouvèl Manm HealthTalk

Bilten nouvèl HealthTalk nou an sou entènèt kounye a. The newsletter is a great way to learn about our health plan and important health topics.

Kounye a, ou ka fè lekti ladan nenpòt lè, kèlkeswa kote ou vle. Tounen tcheke chak twa mwa pou yon nouvo edisyon.

Senior Focus English | Español

Kids Focus English | Español

mom-daughter-car

Asistans pou Transpò

Our plan provides up to 12 rides annually to and from health care locations for medical appointments and more, such as:

 • Vizit ka doktè oswa nan terapi.
 • Depatman sante yo.
 • Klinik pou vizyon.
 • Grocery store, food bank.
 • WIC, prenatal classes.
 • Support group meetings.
 • Rides to job activities for members who qualify. 

Call 1-877-524-9238.

dad-sick-daughter

NurseLine℠

Pafwa, kesyon ak sitiyasyon medikal prezante a dè moman ki pa apwopriye. When you have questions about your health, you can call a nurse 24 hours a day, 7 days a week. Call 1-855-575-0136.

Our nurses will:

 • Koute sentòm yo.
 • Help with self-care.
 • Ba w konsèy sou kijan pou jwenn swen kay yon doktè oswa nan yon sant swen dijans.
 • Ede w konnen kilè pou w ale nan sal dijans.
mom-daughter-yoga

Healthy Rewards

Earn debit card* rewards for healthy activities such as wellcare visits, immunizations, or completing a Health Risk Assessment. Reward amounts range from $10 to $25.

* Debit cards can be used at specific retailers for CMS approved health related items.

kids-smiling-in-circle

Just for Kids

Free activities. Kids can get a $50 activity at local organizations like YMCA, Boys & Girls Club and some Parks and Recreation Centers.

KidsHealth. This online source offers helpful videos and articles to encourage healthy behaviors in kids, teens and parents.

Edikasyon Lasante


Pwa ansante. Manje yon fason ki bon pou sante.

Pwa Ansante. Oumenm ki Ansante.

Lè ou manje plis kalori pase sa ou itilize, kò ou estoke kalori anplis yo sou fòm grès. Kèk liv anplis pa move pou pifò moun, men twòp liv anplis ak twòp grès nan kò a ka move pou sante ou.* Doktè yo rele sa ou gen “twòp pwa” oswa ou “obèz.”

Doktè yo itilize yon mezi yo rele endis mas kòporèl (Body Mass Index, BMI), ki sèvi avèk wotè ou ak pwa ou pou detèmine ki kantite grès ou genyen nan kò ou. Pi bon fason pou rete nan yon pwa ki ansante oswa pou pèdi pwa se fè bon chwa manje. Men kèk fason fasil pou fè sa chak jou:

 • Eseye manje plis legim ak fwi pase tout lòt kalite manje chak fwa sa posib.
 • Chwazi manje ki pa gen anpil kalori oswa chwazi pòsyon ki pi piti lè w ap manje deyò.
 • Chwazi pla akonpayman ki bon pou sante tankou tranch pòm oswa sòs pòm olye pòmdetè fri. Si ou se anvi pòmdetè fri toutbon, eseye manje yon bagay ki bon pou sante tankou yon salad, tranch pòm oswa sòs pòm anvan, apre sa divize yon ti pòsyon pòmdetè fri ak kèk lòt moun.
 • Bwè dlo oswa lèt olye ou bwè soda.
 • Tcheke etikèt la – èske ou ka rekonèt tout engredyan yo? Si ou pa kapab, li gen petèt yon pakèt bagay anplis ou pa bezwen, kidonk chèche lòt opsyon. Eseye nwa oswa biskwit grenn antye olye pou chips.
 • Eseye ranplase ti goute sikre yo avèk bagay tankou yogout oswa fwi sèk (san sik ajoute). Si ou gen yon tandans manje bagay dous, eseye yon ti pòsyon nan bonbon prefere ou yon fwa pa jou sèlman.

woman-running

Pwa ansante. Fè egzèsis.

Pèdi pwa pa dwe difisil. Fè plis egzèsis, se youn nan meyè fason yo. Eseye jwenn 60 minit oswa plis pou fè egzèsis chak jou. Sa vle di nesesèman pou fè egzèsis difisil oswa ale nan jimnastik chak jou. Annik bouje kò ou. Men kèk lide:

Bouje! Si ou danse melodi ou pi renmen an, sa ka ede w boule plis pase 300 kalori nan inèdtan.

Si ou jwe jwèt videyo, jwe jwèt ki entèraktif yo kote ou oblije bouje. Ou pa menm bezwen kite kay la pou ou bouje – eseye fè egzèsis tankou vole bra anlè janm louvri, mache an plas, monte ak desann eskalye, pouchòp oswa redresman chita pandan ou lakay ou.

Mache! Fè yon pwomnad deyò ak yon zanmi. Mache chen ou oswa chen vwazen ou, oswa mache chat ou! Olye ou kondwi, mache oswa monte bisiklèt pou ale lekòl oswa kay yon zanmi.

Netwaye! Aspiratè chanm ou. Lave vwati a. Koupe gazon an. Paran ou yo pral kontan, epi se yon lòt chans pou ou jwenn plis egzèsis, e petèt menm amize ou.

Deploge! Limite kantite tan ou gade televizyon oswa tan itilize smatfòn, konpitè oswa lòt aparèy ou. Fè tan devan ekran an rete nan mwens ke dezèdtan pa jou. Lè w ap gade televizyon oswa itilize telefòn ou – eseye mache an plas oswa fè egzèsis pandan w ap gade/jwe.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software