Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Plan Doub pou Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Kisa Medicaid Ye?

Medicare se yon pwogram asirans sante nasyonal pou moun ki gen laj 65 oswa plis, oswa moun ki pi jèn ki gen sèten andikap.

Original Medicare, ki soti nan gouvènman an, gen ladan Pati A ki kouvri depans lopital ak Pati B ki kouvri vizit kay doktè. Yon lòt chwa alaplas Original Medicare se yon plan Medicare Advantage nan yon konpayi asirans prive.

Kèk Plan Medicare Advantage gen pwoteksyon medikaman preskripsyon ladan. Oswa ou ka enskri nan yon plan Pati D Medicare kòm yon lòt mwayen pou w jwenn pwoteksyon medikaman preskripsyon. Opsyon ou chwazi yo afekte pri ak nivo pwoteksyon asirans ou an.

Tankou pifò lòt pwogram asirans, Plan Original Medicare ak Medicare Advantage yo pa peye pou tout depans swen sante. Ou dwe peye franchiz, prim, ko-asirans oswa kopeman. Plan Original Medicare ak Medicare Advantage yo pa peye pou swen alontèm, sejou pwolonje nan mezon retrèt ni pwoteksyon lè w deyò peyi a.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software