Kalifikasyon pou Medicare Advantage

Plan Doub pou Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Lis kontwòl Kalifikasyon

Kijan ou kalifye.

Si ou kapab reponn "wi" pou kat kesyon yo ki anba a, gen anpil chans ke w kalifye pou yon Plan Medicare Advantage

1. Èske ou kalifye pou avantaj Medicaid Eta a?

  • Ou gen laj mwenske 65 ane epi ou kalifye sou baz andikap oswa lòt sitiyasyon espesyal.
  • Ou gen laj mwenske 65 ane omwen epi ou resevwa Èd Siplemantè (Extra Help) oswa èd nan men Eta ou.

2. Èske w gen Medicare Pati A ak B?

  • Ou kalifye pou Original Medicare (Pati A ak B) si:
  • Ou gen laj 65 ane omwen, oswa ou gen mwenske 65 ane epi ou kalifye sou baz andikap oswa lòt sitiyasyon espesyal.

EPI

  • Ou se yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan legal ki viv Ozetazini pandan senk ane omwen youn dèyè lòt.

3. Èske w ap viv nan zòn sèvis Plan an?

  • Yon reprezantan UnitedHealthcare kapab konfime si w ap viv nan zòn sèvis la.

4. Èske ou ranpli kondisyon sante yo?

  • Plan DSNP 2020 a PA pou moun ki gen ensifizans renal ki nan faz tèminal, ki rele tou maladi renal nan dènye estad (End‑Stage Renal Disease, ESRD). 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software