Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Konbat Fwòd nan domèn Swen Sante

Fwòd ak gaspiyaj nan pwogram Medicare a fè mal tout moun. Si ou sispèk yon posiblite ka fwòd, tanpri rapòte li ban nou imedyatman. Men kèk egzanp pou fwòd:

  • Yon moun pretann li reprezante Medicare oswa Sekirite Sosyal epi li mande w nimewo Sekirite Sosyal ou, kont labank oswa nimewo kat kredi, lajan, elatriye.
  • Plan medikaman preskripsyon Medicare fè diskriminasyon kont ou akòz laj, sante, ras, relijyon oswa revni.
  • Yon plan medikaman preskripsyon Medicare ankouraje ou anile enskripsyon ou.
  • Yon òganizasyon ofri ou lajan kach oswa yon kado ki vo plis pase $15 pou w enskri nan yon plan.
  • Yon famasi fè w peye pou medikaman ou pa te resevwa, oswa li ba ou medikaman ki diferan ak sa doktè ou te preskri. (Famasi yo ka bay yon medikaman jenerik nan plas yon medikaman mak komèsyal sòf si doktè ki preskri a pa pèmèt fè ranplasman).

Pou rapòte yon posiblite ka fwòd, tanpri rele Sèvis Kliyan nan nimewo ki make sou do kat ID manm ou an. Sèvis Kliyan ap konekte w ak liy dirèk nou ki la pou fwòd espesyalman. Ou ka rapòte ka yo nan fason anonim epi n ap fè tout efò pou kenbe konfidansyalite w si ou vle. Nou gendwa pa ka anmezi garanti anonima si lapolis patisipe ladan. Nou kenbe yon règleman estrik ki entèdi vanjans pou tout rapò ki fèt an tout bòn fwa.

Ou ka rele Medicare dirèkteman tou nan 1-877-7SafeRx (1-877-772-3379) oswa vizite www.healthintegrity.org pou w rapòte posiblite fwòd.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software