Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Apwopo Plan Preskripsyon Pati D Medicare yo

Si w kalifye pou yon Plan Medicare Advantage, ou kalifye tou pou pwoteksyon medikaman preskripsyon Pati D Medicare a.

W ap jwenn repons pou kesyon moun poze souvan sou Pati D anba a. Pou w jwenn enfòmasyon anplis konsènan pwoteksyon medikaman preskripsyon Pati D Medicare a ak lòt kesyon ki gen rapò ak Medicare, ale sou sitwèb ofisyèl Medicarea.

Kisa yon plan Pati D ye?

Tout plan Pati D yo se plan asirans prive konpayi prive yo ofri. Gen de kalite plan Pati D. Plan Pati D otonòm yo garanti medikaman preskripsyon sèlman. Plan Medicare Advantage plis Medikaman Preskripsyon yo gen ladan pwoteksyon asirans medikal pou vizit kay doktè ak frè lopital. Yo garanti medikaman preskripsyon tou.

Konbyen l ap koute?

Sèten moun peye prim plan sante chak mwa, yon franchiz anyèl ak kopeman/ko-asirans. Si w gen revni ak resous ki limite, ou ka kalifye pou Èd Anplis. Si w kalifye pou ni Medicare ni Medicaid anmenmtan (doub kalifikasyon), prim ou yo ka kouvri. Pou w aplike oswa pou w pran plis enfòmasyon ou kapab rele Sekirite Sosyal nan 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) ant 7:00 AM ak 7:00 PM lendi jiska vandredi, oswa vizite sitwèb Administrasyon Sekirite Sosyal la.

Ki medikaman ki garanti?

Chak plan medikaman Pati D gen pwòp Lis Medikaman Preskripsyon pa yo (Prescription Drug List, PDL), Lis Medikaman ki Kouvri yo, yon lis medikaman plan an garanti ki gen apwobasyon gouvènman an. PDL yo diferan pou chak plan, men tout plan yo ofri oumenm ak doktè w yon kantite chwa. Anvan ou angaje nan yon plan, se yon bon lide pou w gade PDL plan an pou w asire li koresponn ak bezwen ou yo.

Èske plan pati D mwen an peye medikaman mwen yo?

Pifò moun peye enpe nan pri pou chak preskripsyon yo resevwa. Nan sèten ka, ou ka responsab 100 pousan peman an. Sèten moun pa peye anyen.

Kilè mwen dwe enskri?

Ou ka antre nan yon plan medikaman Medicare twa mwa anvan mwa ou vin gen 65 ane, nan mwa ou vin gen 65 ane, ak twa mwa apre ou vin gen 65 ane (ki rele Peryòd Premye Enskripsyon ou). Anjeneral, si ou andikape, ou ka antre twa mwa anvan ak twa mwa apre 25yèm mwa andikap ou an. Plan an ap avèti w lè pwoteksyon asirans ou kòmanse.

Tanpri, pa bliye si ou chwazi pou enskri nan yon plan medikaman preskripsyon Medicare apre Peryòd Premye Enskripsyon ou fini, ou gendwa oblije peye yon frè penalite pou enskripsyon anreta. Si ou gen yon plan Medicare san pwoteksyon medikaman preskripsyon, w ap gen pou w deside si wi ou non ou vle enskri nan yon plan medikaman preskripsyon Medicare. Yon frè penalite ka aplike si w deside enskri nan yon plan medikaman preskripsyon Medicare apre peryòd premye enskripsyon an.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software