Enfòmasyon sou Plan ak Fòmilè yo

Plan Doub pou Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Fòmilè pou transfè ak dediksyon.

Fòmilè pou Transfè Elektwonik Lajan

Fòmilè pou Dediksyon Prim

Fòmilè pou mande pou nou ranbouse ou.

Fòmilè ranbousman pou medikaman

Fòmilè pou Ranbousman Medikal

Fòmilè Otorizasyon ak Randevou.

Otorizasyon pou Kominike Enfòmasyon Pèsonèl

Nominasyon yon Reprezantan

Nombramiento de un Representante

Nominasyon yon Reprezantan (PDF ki kapab modifye)

Fòmilè Otorizasyon ak Kouvèti Medikaman Pati D.

Fòmilè Demann Detèminasyon Kouvèti Medicare Pati D

Fòm Demann Otorizasyon Davans pou Medikaman

Fòmilè Demann pou Redetèminasyon Preskripsyon

Lòt resous yo pou ou pou telechaje. 

Angajman UHC pou Kalite

Fòmilè pou Apèl ak Doleyans Medicare

Lèt pou Anilasyon Sipleman Medicare

Anilasyon Potansyèl Kontra

Ranpli lèt sa a lè yon manm ap sispann plan sipleman Medicare li an (Medigap) epi l ap ranplase li ak yon plan UnitedHealthcare Medicare Advantage.

Recursos en Espanol.

Medicare y Usted

Pou jwenn yon fòmilè enskripsyon plan Doub pou Bezwen Espesyal UnitedHealthcare (PDF), ale sou UHCCP.com epi antre kòd postal ou epi klike sou bouton "Jwenn Plan yo". Lè ou jwenn plan ou gendwa vle enskri ladan l lan, klike sou bouton "Gade Detay Plan" pou jwenn aksè ak fòmilè enskripsyon ou an.

Se United Healthcare Insurance Company ki ofri plan sante UnitedHealthcare yo. Nou (ak lòt konpayi asirans prive yo) travay avèk ajans federal ak ajans Eta pou bay asirans sante gouvènman an patwone. Nou pa fè pati Medicare. Nou travay avèk Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid (Medicare & Medicaid Services, CMS) ak anpil gouvènman Eta yo pou bay pwoteksyon asirans sante pou benefisyè Medicare ak Medicaid yo.

Enprime fòmilè PDF la. Ranpli li ak lank nwa/ble. Swiv esplikasyon ki sou fòmilè an pou Poste oswa pou Fakse fòmilè an.

Anilasyon Enskripsyon Plan Medikaman Preskripsyon Medicare

Enprime fòmilè PDF la. Ranpli li ak lank nwa/ble. Swiv esplikasyon ki sou fòmilè an pou Poste oswa pou Fakse fòmilè an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software