Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Etap pou swiv pou Enskri

Plan Doub pou Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Etap pou swiv pou enskripsyon byen fasil.

Mèsi poutèt ou konsidere youn nan plan sante doub kalifikasyon nou yo. Pou senplifye enskripsyon an, swiv etap sa yo:

1. Asire w ke plan sante a reponn a bezwen w yo. Pa egzanp:

  • Èske doktè w la nan rezo a?
  • Èske asirans lan kouvri medikaman w bezwen yo?
  • Èske gen yon lopital nan rezo a ki toupre w?

Itilize Enskripsyon ak Zouti Rechèch yo/Rechèch Founisè ak Resous ou ka Telechaje yo pou jwenn repons pou kesyon sa yo ak lòt kesyon enpòtan. Oswa tou senpleman, rele nou.

2. Rasanble kèk dokiman w ap bezwen pou ou enskri:

  • Kat Medicare ou, si ou gen youn.
  • Kat Medicaid Eta ou, si ou gen youn.
  • Yon lis medikaman sou preskripsyon w yo.
  • Nimewo Sekirite Sosyal ou.

3. You may be able to Enroll Online today.

4. Oswa rele nimewo pou apèl gratis la ki make akote plan Dual Complete ou vle a. Fè n konnen si w vle:

  • Enskri pa telefòn. Yon reprezantan ka reponn kesyon w yo epi li ka ede w enskri pa telefòn.
  • Rankontre avèk yon ajan lokal ki ka reponn kesyon w yo epi ki ka ede w enskri.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software