Etap pou swiv pou Enskri

Plan Doub pou Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Etap pou swiv pou enskripsyon byen fasil.

Mèsi dèske wap konsidere youn nan plan Medicare Advantage nou yo. Pou senplifye enskripsyon an, swiv etap sa yo:

1. Asire w ke plan sante a reponn a bezwen w yo. Pa egzanp:

  • Èske doktè w la nan rezo a?
  • Èske asirans lan kouvri medikaman w bezwen yo?
  • Èske gen yon lopital nan rezo a ki toupre w?

Itilize Enskripsyon ak Zouti Rechèch yo ak Resous ou ka Telechaje yo pou jwenn repons pou kesyon sa yo ak lòt kesyon enpòtan. Oswa tou senpleman, rele nou.

2. Rasanble kèk dokiman w ap bezwen pou ou enskri:

  • Kat Medicare ou, si ou gen youn.
  • Kat Medicaid Eta ou, si ou gen youn.
  • Yon lis medikaman sou preskripsyon w yo.
  • Nimewo Sekirite Sosyal ou.

3. Rele nimewo pou apèl gratis la ki make bò kote Plan Medicare Advantage ou vle a. Fè n konnen si w vle:

  • Enskri pa telefòn. Yon reprezantan ka reponn kesyon w yo epi li ka ede w enskri pa telefòn.
  • Rankontre avèk yon ajan lokal ki ka reponn kesyon w yo epi ki ka ede w enskri.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software