2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H0169-003-000

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H0169-003

Prim Mansyèl: $0.00*

 * Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H0169-003

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Adams, Buffalo, Burt, Cass, Dodge, Douglas, Gage, Hall, Lancaster, Madison, Otoe, Saline, Sarpy, Saunders, Seward, ak Washington.

Taking Action to Support People Affected by Flooding in Nebraska 

 • Help Finding a Network Care Provider, Early Refills: Plan participants who need help finding a care provider in the UnitedHealthcare network or obtaining early prescription refills can call Member Services at 1-844-445-7226, TTY 711  

 • Misplaced Medical ID cards, call 866-633-2446, 8 a.m.- 8 p.m. (in the local time zone), Monday through Friday. If you have a smartphone, download the free Health4Me app, which provides instant access to your ID card, network care providers, personal health benefits and more.  

 • Liy Èd Gratis: Optum, a leading health and behavioral health services company, is offering a free emotional-support help line. Call the toll-free number at 866-342-6892, available 24 hours a day, seven days a week. Sèvis la gratis epi li ouvè pou nenpòt moun.   

 • Searching for Community Resources: Call Member Services at 1-844-445-7226, TTY 711.

Avantaj & Karakteristik

Asirans Dantè

$1500 pou sèvis dantè.

Pou pwoteje dan ou ak jansiv ou, pran swen dantè regilyèman san w pa gen frè anplis.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • $1500 pou sèvis dantè ou yo.
 • Egzamen ak netwayaj regilye chak 6 mwa.
 • Restorative services like fillings, crowns, periodontal services, extractions, root canals and more.

Chak 3 mwa ou pral resevwa $140 ki pral depoze nan kat ou an. Ou ka itilize kat debi a pou achte pwodui sante nan Walgreens zòn ou oswa pa lentèmedyè katalòg FirstLine Medical pa lapòs, sitwèb oswa sant apèl.

Pwodui ki kouvri yo ka gen ladan:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

Ede pwoteje vizyon w ak sante w avèk egzamen woutin nan zye san w pa gen frè anplis.

Kouvèti asirans pou vizyon gen ladan:

 • Yon egzamen woutin nan zye chak ane.
 • $0 kopeman pou linèt òdinè.
 • $200 kredi pou linèt oswa vè kontak chak ane.

Vision Provider Lookup

Kenbe kò ou byen balanse, fleksib ak nan pi bon fonksyònman ki posib.

Pwoteksyon asirans pou akiponkti ak kiwopratik ka gen ladan:

 • Konbine vizit woutin kiwopratik ak akiponkti.
 • Soulajman doulè akòz bagay ki afekte misk, nè ak zo.
 • Tretman pou soulaje sentòm kèplen.

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Pwoteksyon Swen pou Pye

$0 kopeman pou jiska 4 vizit chak ane pou ede kenbe pye w ansante.

Pwoteksyon Asirans pou Tande

Annual exam and $1000 every 2 years for hearing devices.

Apèl nan Kay

Jwenn vizit yon pratisyen swen sante lakay ou san okenn frè anplis.

Pwogram Manje

Jiska 14 repa nan 7 jou yo livre ba ou avèk $0 kopeman.

Ou Pa bezwen Referans

Ou chwazi espesyalis ou yo andedan rezo a.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00
75% $7.10
50% $14.10
25% $21.20

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

 • 1-800-Medicare oswa Itilizatè TTY yo rele 1-877-486-2048 (24 èdtan pa jou/7 jou pa semèn),
 • Biwo Medicaid Eta ou, oswa
 • Administrasyon Sekirite Sosyal nan 1-800-772-1213. Itilizatè TTY yo dwe rele nan 1-800-325-0778 ant 7 a.m. ak 7 p.m., Lendi jiska Vandredi.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software