Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Welcome to UnitedHealthcare Community Plan in Ohio

Announcement

 • If you have not, schedule your 2021 annual well visit. Checkups aren’t just for kids. Get off to a good start this year by scheduling an appointment with your primary care provider (PCP). All the members of your family should see their PCP once a year for a well visit. You will get any tests or shots that are needed. Your PCP can look for problems that often don’t have symptoms. Tell them about any health concerns you have. Ask questions. Together, you can make a plan and take charge of your health.

 • Need a new PCP? We can help you find a provider who is a good fit for you. Visit myuhc.com/CommunityPlan or call Member Services toll-free at 1-800-895-2017, TTY 711.

Pwogram nan Prezante

Cigarette-broken

Be smoke-free. We can help.

As soon as you quit, your body begins to repair the damage caused by smoking.

Trying to stop smoking is hard. But all the benefits of quitting are worth it. Did you know that 20 minutes after you quit, your heart rate drops to a normal level? And 12-24 hours after quitting, the carbon monoxide level in your blood drops to normal. We support our members who are trying to quit. 

 • Visit your doctor to get advice and medicines that can help you quit. We can help you schedule an appointment.
 • Medicines come in different forms like patches, gum, lozenges and pills. Most of these are covered by your benefits. We can also help you understand your other benefits too.
 • Reach out to the Ohio Tobacco Quit Line for coaching and counseling. They offer additional support for pregnant members and teens who use tobacco. Call 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669).
 • Get access to educational materials and other resources. We offer a wide variety of resources and links to valuable material.
worried-man

Sèvis Sante Konpòtmantal

Behavioral health is as important as physical health. Se poutèt sa nou gen pwoteksyon asirans pou toude.

Required care is 100% covered with no co-pay, including testing and diagnosis, behavioral therapy and medication.

Behavioral health services can help you with personal problems that may affect you and/or your family. These problems may be stress, depression, anxiety or using drugs or alcohol. We can help. 

couple-pregnant-viewing-laptop

Healthy First Steps®

When you’re pregnant, you receive help and advice from your mom, aunts, sisters and girlfriends. Men, chak gwosès diferan. Pwogram sa a ap ba w sipò ou pandan tout gwosès ou an. 

Get pregnancy and parenting support.

We can help you:

 • Find a doctor for both mother and baby.
 • Aprann sou nitrisyon, kondisyon fizik ak sekirite.
 • Jwenn materyèl, tankou ponp tete pou manman nouris yo.
Reading-newsltter

Bilten Nouvèl Manm HealthTalk

Bilten nouvèl HealthTalk nou an sou entènèt kounye a. The newsletters are a great way to learn about our health plan and important health topics.

You can read it whenever, wherever you want. Tounen tcheke chak twa mwa pou yon nouvo edisyon.

Medicaid English | Español

Connected EnglishEspañol


App Mobil Health4Me™

App mobil gratis sa a pèmèt ou jwenn aksè nan enfòmasyon kle pandan w ap bouje. Ou ka fè rechèch doktè ki toupre, gade manyèl manm ou oswa gade kat ID manm ou. 

Ou ka telechaje App mobil Health4Me an sou yon smatfòn oswa tablèt Apple® oswa Android®.

The mobile app lets you:

 • Pull up your member ID card anytime. 
 • See your health plan benefits.
 • Find nearby providers, hospitals and urgent care clinics. 
 • Check transportation services that are available to you. 
 • View your Member Handbook. 
 • Connect with helpful professionals 24/7.


Follow these steps to get started: 

 1. Go to the app store on your iPhone or Google Play on your Android. 
 2. Download the app to your phone. 
 3. Use your myuhc.com credentials to log in or enter member ID card information to register.

Edikasyon Lasante

woman-power-walking

Pwa ansante. Fè egzèsis.

Pèdi pwa pa dwe difisil. Fè plis egzèsis, se youn nan meyè fason yo. Eseye jwenn 60 minit oswa plis pou fè egzèsis chak jou. Sa vle di nesesèman pou fè egzèsis difisil oswa ale nan jimnastik chak jou. Annik bouje kò ou. Men kèk lide:

Bouje! Si ou danse melodi ou pi renmen an, sa ka ede w boule plis pase 300 kalori nan inèdtan. 

Si ou jwe jwèt videyo, jwe jwèt ki entèraktif yo kote ou oblije bouje. Ou pa menm bezwen kite kay la pou ou bouje – eseye fè egzèsis tankou vole bra anlè janm louvri, mache an plas, monte ak desann eskalye, pouchòp oswa redresman chita pandan ou lakay ou.

Mache! Fè yon pwomnad deyò ak yon zanmi. Mache chen ou oswa chen vwazen ou, oswa mache chat ou! Olye ou kondwi, mache oswa monte bisiklèt pou ale lekòl oswa kay yon zanmi.

Netwaye! Aspiratè chanm ou. Lave vwati a. Koupe gazon an. Paran ou yo pral kontan, epi se yon lòt chans pou ou jwenn plis egzèsis, e petèt menm amize ou.

Deploge! Limite kantite tan ou gade televizyon oswa tan itilize smatfòn, konpitè oswa lòt aparèy ou. Fè tan devan ekran an rete nan mwens ke dezèdtan pa jou. Lè w ap gade televizyon oswa itilize telefòn ou – eseye mache an plas oswa fè egzèsis pandan w ap gade/jwe.

fruits-vegetables

Pwa ansante. Manje yon fason ki bon pou sante.

Pwa Ansante. Oumenm ki Ansante.

Lè ou manje plis kalori pase sa ou itilize, kò ou estoke kalori anplis yo sou fòm grès. Kèk liv anplis pa move pou pifò moun, men twòp liv anplis ak twòp grès nan kò a ka move pou sante ou.* Doktè yo rele sa ou gen “twòp pwa” oswa ou “obèz.”

Doktè yo itilize yon mezi yo rele endis mas kòporèl (Body Mass Index, BMI), ki sèvi avèk wotè ou ak pwa ou pou detèmine ki kantite grès ou genyen nan kò ou. Pi bon fason pou rete nan yon pwa ki ansante oswa pou pèdi pwa se fè bon chwa manje. Men kèk fason fasil pou fè sa chak jou:

 • Eseye manje plis legim ak fwi pase tout lòt kalite manje chak fwa sa posib.
 • Chwazi manje ki pa gen anpil kalori oswa chwazi pòsyon ki pi piti lè w ap manje deyò.
 • Chwazi pla akonpayman ki bon pou sante tankou tranch pòm oswa sòs pòm olye pòmdetè fri. Si ou se anvi pòmdetè fri toutbon, eseye manje yon bagay ki bon pou sante tankou yon salad, tranch pòm oswa sòs pòm anvan, apre sa divize yon ti pòsyon pòmdetè fri ak kèk lòt moun.
 • Bwè dlo oswa lèt olye ou bwè soda.
 • Tcheke etikèt la – èske ou ka rekonèt tout engredyan yo? Si ou pa kapab, li gen petèt yon pakèt bagay anplis ou pa bezwen, kidonk chèche lòt opsyon. Eseye nwa oswa biskwit grenn antye olye pou chips.
 • Eseye ranplase ti goute sikre yo avèk bagay tankou yogout oswa fwi sèk (san sik ajoute). Si ou gen yon tandans manje bagay dous, eseye yon ti pòsyon nan bonbon prefere ou yon fwa pa jou sèlman.

Depresyon

Depresyon se yon vrè maladi. Li kapab trete.

Ou ka tounen santi ou oumenm. Depresyon se yon maladi tankou dyabèt oswa maladi kè. Premye etap la se aksepte ou bezwen èd. Dezyèm etap la se pou pale ak doktè ou.

Siy kouran yo nan depresyon ka gen ladan:

• Santi ou pa kontan, deprime oswa tris chak jou oswa santi ou san valè, koupab, dekouraje oswa sanzespwa. 
• Pa enterese nan pastan, aktivite ak moun ou te renmen lontan.
• Pwoblèm somèy oswa dòmi plis ke dabitid, oswa santi ou fatige, fèb oswa manke enèji.
• Pèt apeti oswa manje twòp.
• Gen difikilte pou konsantre, pou sonje oswa pou pran desizyon.
• Panse oswa pale sou swisid.

Jwenn plis enfòmasyon sou entènèt nan liveandworkwell.com.


Kijan estrès afekte ou

Lè ou estrese, kò w konnen sa. Kè ou kòmanse bat fò epi misk ou yo sou tansyon. Tout moun gen estrès nan lavi yo detanzantan. Men, estrès kwonik ka gen efè negatif ni sou sante fizik ou ni sou sante mantal ou. 

Sa kapab afekte:
Dijesyon. Estrès ralanti liberasyon asid lestomak epi lakòz kolon an travay pi rapid. Sa kapab lakòz doulè nan vant oswa dyare.

Vitès batman kè ak veso sangen yo. Vitès batman kè ou, tansyon ak kolestewòl ou gendwa ogmante. Sa ogmante risk ou pou
kriz kadyak ak estwok.

Sistèm iminitè. Estrès fè blesi yo geri pi dousman. Ou gen plis chans tou pou ou trape rim ak enfeksyon.

Pwa. Estrès fè ou anvi grès ak idrat kabòn. Si ou pran pwa nan zòn vant ou, ou nan pi gwo
risk pou maladi kè ak dyabèt.

Sante mantal. Estrès fè ou sou tansyon ak angwase. Sa ka lakòz depresyon, maltèt oswa lòt pwoblèm tankou pwoblèm somèy.

Reprann ekilib ou. Si estrès pran posesyon lavi ou, men kèk lide pou ou reprann kontwòl:

Rezève tan pou fè egzèsis regilyèman. Tcheke avèk doktè ou pou wè ki kalite egzèsis ki bon pou ou.

 • Fè bagay ou renmen.
 • Aprann kijan pou detann ou. 
 • Trete tèt ou byen.

Si estrès ou an yon pwoblèm toujou, pale avèk doktè ou. Li ka rekòmande yon moun ki ka ede ou jwenn lòt fason pou jere estrès ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou entènèt nan liveandworkwell.com


Medikaman kont depresyon

Kesyon, repons ak konsèy itil.

Asire ke ou wè doktè ou regilyèman. Espesyalman lè ou fenk kòmanse pran yon medikaman kont depresyon. Oswa lè dòz la chanje.

Kijan pou m konnen medikaman m lan aji?

Be patient. Give it time to work. Most people start to feel better after several weeks. Ou ta dwe santi ou mwens fatige oswa enkyete, ti kras pa ti kras. Sa ka pran yon ti tan pou ou jwenn tout avantaj medikaman ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software