Kontni Paj Anba paj

Pwoteksyon Enfòmasyon Prive

HIPAA Notice of Privacy Practices

Learn how your health information is kept private at HIPAA Notice of Privacy Practices (English) and HIPAA Notice of Privacy Practices (Espanol) .

Règleman sou Enfòmasyon Prive sou sitwèb

Entwodiksyon

Enfòmasyon prive ou enpòtan pou nou. Règleman sa a ap di w ki enfòmasyon nou pran, poukisa nou pran yo, ak sa nou fè avèk yo. Règleman sa a aplike sèlman nan sitwèb sa a. In this policy, "we," "our," and "Company" mean UnitedHealthcare, affiliated entities, and our parent company UnitedHealth Group.

Sitwèb sa a se pou moun k ap viv nan Etazini. Se nan Etazini n ap travay sou nenpòt enfòmasyon ou bay.

Kouki

"Cookies" are small text files that are stored on your computer. Kouki yo fè li fasil pou w navige nan yon sitwèb san ou pa gen pou re-antre non ou, modpas ou, ak preferans ou yo. Konpayi an itilize kouki pou wè ki paj ou itilize, kantite fwa ou itilize yo, epitou pou fasilite sèten fonksyon sitwèb la.

Nou pa itilize kouki yo pou pran okenn enfòmasyon pèsonèl ou. Yo pa di nou kimoun ou ye. Sof si lalwa bay pèmisyon an, nou ka itilize kouki yo.

Ou ka fèmen kouki yo nenpòt lè depi ou chanje paramèt navigatè sitwèb ou. Sa ka limite fason w ap itilize fonksyon sitwèb la. You may also manage the use of "flash" technologies, with the Flash management tools available at Adobe's website.

Enfòmasyon Pèsonèl ou

"Personal information" is information that tells us who you are. Yo ka gen ladan prenon ak non fanmi ou, nimewo telefòn ou, adrès imèl ou, oswa sèten nimewo kont. You don't  have to give us your personal information. If you don't, you may limit your use of certain website functions.

Nou ka kontakte ou avèk adrès imèl la, nimewo telefòn nan, nimewo telefòn selilè a, nimewo mesaj nan tèks, oswa nimewo faks ou bay nan sitwèb sa a. Nou ka itilize enfòmasyon sa yo pou kontakte ou osijè jesyon sante ou.

Nou ka konbine enfòmasyon pèsonèl ou ba nou sou sitwèb sa a avèk lòt enfòmasyon pèsonèl Konpayi an genyen, tankou avèk filyal yo oswa vandè nou yo. Pa egzanp, si ou te achte yon pwodui oswa sèvis nan men nou, nou ka konbine enfòmasyon pèsonèl ou bay sou sitwèb sa a avèk enfòmasyon ki osijè pwodui oswa sèvis ou resevwa.

Fason nou pataje Enfòmasyon Pèsonèl yo

N ap pataje enfòmasyon pèsonèl ou sèlman bay moun endepandan jan sa endike nan règleman sa a epitou jan lalwa bay pèmisyon pou sa.

Nou ka pataje enfòmasyon pèsonèl ou si nou vann tout Konpayi an oswa yon pati ladan, si nou fè li vin yonsèl avèk yon lòt, si nou likide li, si yo achte li, oswa nan ka yon tranzaksyon sanblab.

Nou ka pataje enfòmasyon pèsonèl ou pou reponn yon lòd tribinal, sitasyon, manda rechèch, lalwa oswa règleman. Nou ka kolabore avèk otorite aplikasyon lalwa nan aktivite ankèt ak pouswit jidisyè ki ilegal, ki vyole règ nou yo, oswa ki ka nwizib pou lòt vizitè yo.

If you submit information or a posting to a chat room, bulletin board, or similar "chat" related portion of this website, the information you submit along with your screen name will be visible to all visitors. Vizitè yo ka pataje enfòmasyon yo avèk lòt moun, epi enfòmasyon yo ka vin piblik.

Nou ka pataje tou enfòmasyon pèsonèl ou bay konpayi endepandan nou anboche pou fè sèvis yo nan non nou.

Sitwèb sa a ka pèmèt ou wè pwofil vizitè ou ak enfòmasyon pèsonèl asosye ou yo epi pou mande chanjman nan enfòmasyon yo. If this function is available, we will include a link on this website with a heading like "My Profile".

Sitwèb la ak Sekirite Enfòmasyon yo 

Nou kenbe sekirite administratif, teknik ak fizik ki rezonab pou ede pwoteje enfòmasyon ou bay sou sitwèb sa a. However, we can't guarantee the security of our website. We can't guarantee that your information will not be stopped while being sent to us over the Internet. We are not responsible for other's illegal acts such as criminal hackers.

Our Online Communication Process

Nou ka voye bilten, avi sou sitiyasyon kont, ak lòt kominikasyon, tankou kominikasyon maketing sou fòm elektwonik. Nou ka voye imèl tou sou avantaj sante jeneral, mizajou nan sitwèb, kondisyon sante, ak sijè sou sante jeneral. You may tell us you don't want us to send you these communications. Kontakte nou pou jwenn plis enfòmasyon.

Enfòmasyon sou Timoun yo ki anba13 laj

Nou p ap fè espre pou pran enfòmasyon pèsonèl sou timoun ki poko gen laj 13 ane nan sitwèb sa a san nou pa resevwa pèmisyon yon paran. Tanpri kontakte nou si ou panse nou te pran enfòmasyon pèsonèl sou yon timoun ki poko gen laj 13ane nan sitwèb sa a.

Kontakte Nou

To contact us regarding this Website Privacy Policy and our related privacy practices, please contact us at:

UnitedHealthcare Privacy Office

MN017-E300

PO Box 1459

Minneapolis MN 55440

Date this policy is effective:

21 Septanm 2016.

Chanjman nan Règleman osijè Enfòmasyon Prive ki nan Sitwèb sa a.

Nou ka chanje Règleman sou Enfòmasyon Prive ki nan Sitwèb sa a nenpòt lè. Chanjman yo ap parèt nan paj sa a sou sitwèb nou an. If we make material changes, we will let you know.

Règleman sou Nimewo Sekirite Sosyal

We protect the confidentiality of Social Security numbers ("SSNs") using physical, electronic, and administrative safeguards that help protect against unauthorized access. We don't allow unlawful disclosure of SSNs.

Sitwèb sa a ka pèmèt ou wè pwofil vizitè ou ak enfòmasyon pèsonèl asosye ou yo epi pou mande chanjman nan enfòmasyon yo. If this function is available, we will include a link on this website with a heading like "My Profile".

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software