Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Keeping Rhode Islanders healthy for almost 30 years

Learn about our low or no-cost health plans and The United Healthcare difference. 

 

 

Ede moun se yon bagay ki nan sant tout sa nou fè

You’ll find UnitedHealthcare serving members and communities across Rhode Island. Helping our members get the care they need – and working closely with local groups to help our communities grow even stronger and healthier.

We offer many plans to help Rhode Islanders get healthy. And stay healthy. In addition to our Medicaid plans, our Dual Special Needs Plan is for those who qualify for both Medicaid and Medicare.

Plus, we offer one of the largest provider networks in Rhode Island. This gives you more options to choose the providers and specialists that fit your health care needs.

Coronavirus (COVID-19) Vaccination Guide


Is the Coronavirus (COVID-19) vaccination safe?

 • Learn how the vaccine is safe
 • Schedule an appointment to get a COVID-19 vaccination at $0 cost-share

Is the COVID-19 vaccine safe?

Over 145 million doses of COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14, 2020, through March 29, 2021.

COVID-19 vaccines are safe and effective. COVID-19 vaccines were evaluated in tens of thousands of participants in clinical trials. The vaccines met FDA’s rigorous scientific standards for safety, effectiveness, and manufacturing quality needed to support emergency use authorization (EUA). Learn more about EUAs in this video.

Millions of people in the United States have received COVID-19 vaccines, and these vaccines will undergo the most intensive safety monitoring in U.S. history. This monitoring includes using both established and new safety monitoring systems to make sure that COVID-19 vaccines are safe.

Learn more facts about COVID-19 vaccines.


What to expect when you get the vaccine

 • Learn about the 2 doses to the COVID-19 vaccination
 • Understand symptoms after being vaccinated

Kisa mwen ta dwe fè si mwen gen yon efè segondè ak vaksen COVID-19 la?

As with other vaccines and according to the CDC, people report some side effects with the FDA-authorized COVID-19 vaccines. Efè segondè yo gendwa sanble ak grip lan epi yo ka petèt afekte kapasite ou pou fè aktivite chak jou yo. Men yo ta dwe ale nan kèk jou.

Sizoka ta gen yon ijans, ou dwe rele 911 oswa ale nan lopital ki pi pre a. 

Si ou gen efè segondè ki deranje ou oswa ki pa ale, ou ta dwe rapòte yo bay founisè vaksinasyon ou an oswa founisè swen primè ou an. You should also let the CDC know by calling 1-800-822-7967 or using the CDC’s v-safe mobile app. Sa pral ede ou siveye efè segondè yo epi jwenn rapèl sou dezyèm dòz lan. 

Learn more facts about COVID-19 vaccines. 


Where can I get vaccinated?

 • Find a vaccination center 
 • See if you are eligible and schedule an appointment to get a COVID-19 vaccination at $0 cost-share 

How do I get the COVID-19 vaccine in Rhode Island?

Similar to COVID-19 testing in Rhode Island, there are different ways to get vaccinated in Rhode Island. The three main ways that people can get vaccinated are: State vaccination sites, designated local pharmacies, and other local and regional vaccination sites, like clinics run by cities and towns,  hospitals, community health centers, and other sites in the community. Every vaccination site follows the same population eligibility criteria. However, some will move through their priority populations at different speeds due to population size and operational capacity.

How do I make an appointment to get the COIVD-19 vaccine ?

Please go to covid.ri.gov/vaccination to learn how to get a vaccine at a state-run site, a local pharmacy, or at a local or regional vaccine site. Tanpri konnen: To get vaccinated in Rhode Island, you must live in Rhode Island, work in Rhode Island, or go to school in Rhode Island.

Learn more facts about COVID-19 vaccines. 

Health Plans and Featured Programs


Medicaid Health Plans

Low or no-cost Medicaid Plans for children and adults. Examples of benefits to keep you and your family covered include:

Provider Visits - As Low as $0 Copay

 • Annual wellness visits 
 • Well-child visits
 • Primary care provider (PCP) visits
 • Vizit espesyalis

Common Services 
As Low as $0 Copay

 • Emergency and urgent care
 • Medikaman sou preskripsyon
 • Hospital services
 • Immunizations

Other Covered Services 
As Low as $0 Copay

 • Mental health and substance use treatment
 • Jesyon swen
 • Diabetes supplies
 • Sèvis dantè 

As Low as $0 Dual Special Needs Health Plan*

A dual special needs plan (DSNP) is a type of health insurance plan. Se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Si se ou menm, ou gen “doub kalifikasyon.” 

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.

Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon
As low as $0 drug copays on all tiers of covered generic and name-brand prescription medications with option for home delivery

Dantè
Jiska $3000 pou sèvis dantè ki kouvri yo tankou sèten netwayaj, plonbaj, kouwòn, kanal rasin, rache dan ak fo dan

Atik OTC - Debi ak Alokasyon pou Manje
Jiska $820 chak ane pou achte pwodui san preskripsyon nan magazen oswa pou livre lakay ou, plis jiska $300 chak ane nan manje ki bon pou sante kay anpil detayan

Odisyon (zòrèy)
Egzamen odisyon woutin ak alokasyon $2500 pou aparèy pou tande mak komèsyal oswa mak esklizif Relate™ UnitedHealthcare Hearing

Vizyon
Egzamen woutin nan zye ak alokasyon $150 pou vè kontak oswa monti, avèk kouvèti konplè pou lantiy estanda (senp, bi-fokal, tri-fokal oswa pwogresif estanda)


Healthy First Steps®

Bati yon lavni ki ansante pou ou ak tibebe ou an epi resevwa gwo rekonpans. Pwogram UnitedHealthcare Healthy First Steps® nou an ede kenbe oumenm ak tibebe ou an ansante pandan gwosès la ak nan 15 premye mwa lavi tibebe ou an.

N ap ede ou:

 • Chwazi founisè swen pou gwosès ak yon pedyat (doktè timoun).
 • Planifye vizit ak egzamen yo ak òganize transpò pou vizit ou yo.
 • Resevwa rekonpans dèske ou ale nan vizit yo pandan tout gwosès ou ak 15 premye mwa lavi tibebe a.
 • Jwenn materyèl, tankou ponp tete pou manman nouris yo.
 • Konekte avèk resous kominotè yo tankou sèvis pou Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC).

Quit For Life® Program

Tobacco is bad for you. Quitting is good for you. We can help.

Get coaching and online support to help you quit tobacco. It’s one of the best things you can do for your health.

Get assistance deciding which type of nicotine substitute or medication is right for you. Yo tout, san ou pa peye anyen.


Sèvis Sante Konpòtmantal

Sante konpòtmantal enpòtan menm jan ak sante fizik. Se poutèt sa nou gen pwoteksyon asirans pou toude.

Required care is 100% covered with no co-pay, including testing and diagnosis, behavioral therapy and medication.

Behavioral health services can help you with personal problems that may affect you and/or your family. These problems may be stress, depression, anxiety or using drugs or alcohol. We can help. 

Reading-newsltter

Bilten Nouvèl Manm HealthTalk

Bilten nouvèl HealthTalk nou an sou entènèt kounye a. The newsletters are a great way to learn about our health plan and important health topics.

You can read it whenever, wherever you want. Tounen tcheke chak twa mwa pou yon nouvo edisyon.

Senior Focus English | Español | Portuguese

Edikasyon Lasante

woman-power-walking

Pwa ansante. Fè egzèsis.

Pèdi pwa pa dwe difisil. 

Fè plis egzèsis, se youn nan meyè fason yo. Eseye jwenn 60 minit oswa plis pou fè egzèsis chak jou. Sa vle di nesesèman pou fè egzèsis difisil oswa ale nan jimnastik chak jou. Annik bouje kò ou. Men kèk lide:

Bouje! Si ou danse melodi ou pi renmen an, sa ka ede w boule plis pase 300 kalori nan inèdtan. 

Si ou jwe jwèt videyo, jwe jwèt ki entèraktif yo kote ou oblije bouje. Ou pa menm bezwen kite kay la pou ou bouje – eseye fè egzèsis tankou vole bra anlè janm louvri, mache an plas, monte ak desann eskalye, pouchòp oswa redresman chita pandan ou lakay ou.

Mache! Fè yon pwomnad deyò ak yon zanmi. Mache chen ou oswa chen vwazen ou, oswa mache chat ou! Olye ou kondwi, mache oswa monte bisiklèt pou ale lekòl oswa kay yon zanmi.

Netwaye! Aspiratè chanm ou. Lave vwati a. Koupe gazon an. Paran ou yo pral kontan, epi se yon lòt chans pou ou jwenn plis egzèsis, e petèt menm amize ou.

Deploge! Limite kantite tan ou gade televizyon oswa tan itilize smatfòn, konpitè oswa lòt aparèy ou. Fè tan devan ekran an rete nan mwens ke dezèdtan pa jou. Lè w ap gade televizyon oswa itilize telefòn ou – eseye mache an plas oswa fè egzèsis pandan w ap gade/jwe.

fruits-vegetables

Pwa ansante. Manje yon fason ki bon pou sante.

Pwa Ansante. Oumenm ki Ansante.

Lè ou manje plis kalori pase sa ou itilize, kò ou estoke kalori anplis yo sou fòm grès. 

A few extra pounds are not bad for most people, but too many extra pounds and too much body fat can be bad for your health.

Providers use a measurement called body mass index (BMI), using your height and your weight to determine how much body fat you have. Pi bon fason pou rete nan yon pwa ki ansante oswa pou pèdi pwa se fè bon chwa manje. Men kèk fason fasil pou fè sa chak jou:

 • Eseye manje plis legim ak fwi pase tout lòt kalite manje chak fwa sa posib.
 • Chwazi manje ki pa gen anpil kalori oswa chwazi pòsyon ki pi piti lè w ap manje deyò.
 • Chwazi pla akonpayman ki bon pou sante tankou tranch pòm oswa sòs pòm olye pòmdetè fri. Si ou se anvi pòmdetè fri toutbon, eseye manje yon bagay ki bon pou sante tankou yon salad, tranch pòm oswa sòs pòm anvan, apre sa divize yon ti pòsyon pòmdetè fri ak kèk lòt moun.
 • Bwè dlo oswa lèt olye ou bwè soda.
 • Tcheke etikèt la – èske ou ka rekonèt tout engredyan yo? Si ou pa kapab, li gen petèt yon pakèt bagay anplis ou pa bezwen, kidonk chèche lòt opsyon. Eseye nwa oswa biskwit grenn antye olye pou chips.
 • Eseye ranplase ti goute sikre yo avèk bagay tankou yogout oswa fwi sèk (san sik ajoute). Si ou gen yon tandans manje bagay dous, eseye yon ti pòsyon nan bonbon prefere ou yon fwa pa jou sèlman.

Depresyon

Depresyon se yon vrè maladi. Li kapab trete.

Ou ka tounen santi ou oumenm. Depresyon se yon maladi tankou dyabèt oswa maladi kè. Premye etap la se aksepte ou bezwen èd. The second step is to talk to your provider.

Siy kouran yo nan depresyon ka gen ladan:

• Santi ou pa kontan, deprime oswa tris chak jou oswa santi ou san valè, koupab, dekouraje oswa sanzespwa. 
• Pa enterese nan pastan, aktivite ak moun ou te renmen lontan.
• Pwoblèm somèy oswa dòmi plis ke dabitid, oswa santi ou fatige, fèb oswa manke enèji.
• Pèt apeti oswa manje twòp.
• Gen difikilte pou konsantre, pou sonje oswa pou pran desizyon.
• Panse oswa pale sou swisid.

Jwenn plis enfòmasyon sou entènèt nan liveandworkwell.com.


Kijan estrès afekte ou

Lè ou estrese, kò w konnen sa. 

Kè ou kòmanse bat fò epi misk ou yo sou tansyon. Tout moun gen estrès nan lavi yo detanzantan. Men, estrès kwonik ka gen efè negatif ni sou sante fizik ou ni sou sante mantal ou. 

Sa kapab afekte:
Dijesyon. Estrès ralanti liberasyon asid lestomak epi lakòz kolon an travay pi rapid. This can result in stomach aches or diarrhea.

Vitès batman kè ak veso sangen yo. Vitès batman kè ou, tansyon ak kolestewòl ou gendwa ogmante. This raises your risk for heart attacks and strokes.

Sistèm iminitè. Estrès fè blesi yo geri pi dousman. Ou gen plis chans tou pou ou trape rim ak enfeksyon.

Pwa. Estrès fè ou anvi grès ak idrat kabòn. Si ou pran pwa nan zòn vant ou, ou nan pi gwo
risk pou maladi kè ak dyabèt.

Sante mantal. Estrès fè ou sou tansyon ak angwase. Sa ka lakòz depresyon, maltèt oswa lòt pwoblèm tankou pwoblèm somèy.

Reprann ekilib ou. Si estrès pran posesyon lavi ou, men kèk lide pou ou reprann kontwòl:

Rezève tan pou fè egzèsis regilyèman. Tcheke avèk doktè ou pou wè ki kalite egzèsis ki bon pou ou.

 • Fè bagay ou renmen.
 • Aprann kijan pou detann ou. 
 • Trete tèt ou byen.

Si estrès ou an yon pwoblèm toujou, pale avèk doktè ou. Li ka rekòmande yon moun ki ka ede ou jwenn lòt fason pou jere estrès ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou entènèt nan liveandworkwell.com


Medikaman kont depresyon

Kesyon, repons ak konsèy itil.

Be sure to see your provider regularly. Espesyalman lè ou fenk kòmanse pran yon medikaman kont depresyon. Oswa lè dòz la chanje.

Kijan pou m konnen medikaman m lan aji?

Be patient. Give it time to work. Most people start to feel better after several weeks. Ou ta dwe santi ou mwens fatige oswa enkyete, ti kras pa ti kras. Sa ka pran yon ti tan pou ou jwenn tout avantaj medikaman ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software