UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-015

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H4527-015

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4527-015

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Cameron, Hidalgo, ak Willacy.

Avantaj & Karakteristik

Asirans Dantè

$1000 pou sèvis dantè.

Pou pwoteje dan ou ak jansiv ou, pran swen dantè regilyèman san w pa gen frè anplis.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • $1000 pou sèvis dantè ou yo.
 • Egzamen ak netwayaj regilye chak 6 mwa.
 • Restorative services like fillings, crowns, periodontal services, extractions and more.

Every 3 months you'll receive $110 in credits to order health products through the FirstLine catalog. The mail order products will be delivered directly to you at no extra cost.

Catalog products may include:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 60 one-way or 30 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Pa kite pèt tande afekte lavi ou. Pwofite nan avantaj egzamen woutin pou tande ak aparèy pou ede tande yo.

Pwoteksyon asirans pou tande gen ladan:

 • Yon egzamen woutin pou tande chak ane.
 • $300 kredi pou aparèy pou ede tande chak 2 ane.
 • Sipò ak asistans pou ede w tande pi byen.

Annual exam and $225 credit every 2 for eyewear.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software