UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-004

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H4527-004

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4527-004

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

 

Aransas, Kleberg, Nueces, ak San Patricio.

Avantaj & Karakteristik

Asirans Dantè

$0 kopeman pou sèvis dantè.

Receive routine dental cleanings every 6 months. Protect your teeth and your gums by receiving regular dental care.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • Annual prevention exams.
 • One fluoride treatment each year.
 • Annual x-rays.

Every 3 months you'll receive $55 in credits to order health products through the FirstLine catalog. The mail order products will be delivered directly to you at no extra cost.

Catalog products may include:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 60 one-way or 30 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Help protect your eyesight and health with routine eye exams at no extra cost to you.

Vision coverage includes:

 • One routine eye exam every year.
 • $0 copay for standard eyeglass lenses.
 • $300 credit toward glasses or contacts every 2 years.

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software