2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-006-000

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H4527-006

Monthly Plan Premium*
$0.00 (MA)

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Avantaj & Karakteristik

Asirans Dantè

$0 kopeman pou sèvis dantè.

Receive routine dental cleanings every 6 months. Protect your teeth and your gums by receiving regular dental care.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • Annual prevention exams.
 • One fluoride treatment each year.
 • Annual x-rays.

Every 3 months you'll receive $80 in credits to order health products through the FirstLine catalog. The mail order products will be delivered directly to you at no extra cost.

Catalog products may include:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 30 one-way or 15 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Pa kite pèt tande afekte lavi ou. Pwofite nan avantaj egzamen woutin pou tande ak aparèy pou ede tande yo.

Pwoteksyon asirans pou tande gen ladan:

 • Yon egzamen woutin pou tande chak ane.
 • $300 kredi pou aparèy pou ede tande chak 2 ane.
 • Sipò ak asistans pou ede w tande pi byen.

Annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00
75% $2.30
50% $4.60
25% $6.90

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

 • 1-800-Medicare oswa Itilizatè TTY yo rele 1-877-486-2048 (24 èdtan pa jou/7 jou pa semèn),
 • Biwo Medicaid Eta ou, oswa
 • Administrasyon Sekirite Sosyal nan 1-800-772-1213. Itilizatè TTY yo dwe rele nan 1-800-325-0778 ant 7 a.m. ak 7 p.m., Lendi jiska Vandredi.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Documents include Annual Notice of Changes, Evidence of Coverage, Formularies, Medicare Plan Star Ratings, Provider Directories, Summary of Benefits, Other downloadable resources

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software