UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-026

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H5322-026

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H5322-026

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Cameron, Hidalgo, ak Willacy.

Avantaj & Karakteristik

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.

Pou pwoteje dan ou ak jansiv ou, pran swen dantè regilyèman san w pa gen frè anplis.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • $2000 pou sèvis dantè ou yo.
 • Egzamen ak netwayaj regilye chak 6 mwa.
 • Sèvis reparasyon tankou plonbaj, kouwòn, sèvis pawodontal, rache dan, ratelye, kanal rasin ak plis ankò.

Every 3 months you'll receive $275 in credits to order health products through the FirstLine catalog. The mail order products will be delivered directly to you at no extra cost.

Catalog products may include:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 36 one-way or 18 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Help protect your eyesight and health with routine eye exams at no extra cost to you.

Vision coverage includes:

 • One routine eye exam every 2 years.
 • $0 copay for standard eyeglass lenses.
 • $200 credit toward glasses or contacts every 2 years.

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

$0 kopeman pou jiska 10 vizit pa ane pou soulajman doulè akòz bagay ki afekte misk, nè ak zo.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Fitness Benefit

Access to participating fitness centers at no extra cost.

Pwoteksyon Swen pou Pye

$0 kopeman pou jiska 4 vizit chak ane pou ede kenbe pye w ansante.

Pwoteksyon Asirans pou Tande

Annual exam and $2000 credit every 2 years for hearing devices.

Apèl nan Kay

Jwenn vizit yon pratisyen swen sante lakay ou san okenn frè anplis.

Pwogram Manje

Jiska 14 repa nan 7 jou yo livre ba ou avèk $0 kopeman.

Ou Pa bezwen Referans

Ou chwazi espesyalis ou yo andedan rezo a.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software