2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H5322-025-000

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H5322-025

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Anderson, Angelina, Bandera, Cherokee, Clay, Cooke, Delta, Ector, Falls, Fannin, Grayson, Gregg, Hardin, Harrison, Hill, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hunt, Matagorda, McLennan, Medina, Midland, Montague, Nacogdoches, Orange, Panola, Rains, Red River, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Starr, Tom Green, Trinity, Tyler, Victoria, Walker, Webb, Wharton, Wise, ak Zavala.

Avantaj & Karakteristik

Asirans Dantè

$1500 pou sèvis dantè.

Pou pwoteje dan ou ak jansiv ou, pran swen dantè regilyèman san w pa gen frè anplis.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • $1500 pou sèvis dantè ou yo.
 • Egzamen ak netwayaj regilye chak 6 mwa.
 • Sèvis reparasyon tankou plonbaj, kouwòn, sèvis pawodontal, rache dan, ratelye, kanal rasin ak plis ankò.

Every 3 months you'll receive $165 in credits to order health products through the FirstLine catalog. The mail order products will be delivered directly to you at no extra cost.

Catalog products may include:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 36 one-way or 18 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Ede pwoteje vizyon w ak sante w avèk egzamen woutin nan zye san w pa gen frè anplis.

Kouvèti asirans pou vizyon gen ladan:

 • One routine eye exam every 2 years.
 • $0 kopeman pou linèt òdinè.
 • $200 credit toward glasses or contacts every 2 years.

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

$0 kopeman pou jiska 10 vizit pa ane pou soulajman doulè akòz bagay ki afekte misk, nè ak zo.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Pwoteksyon Swen pou Pye

$0 kopeman pou jiska 4 vizit chak ane pou ede kenbe pye w ansante.

Pwoteksyon Asirans pou Tande

Annual exam and $2000 credit every 2 years for hearing devices.

Apèl nan Kay

Jwenn vizit yon pratisyen swen sante lakay ou san okenn frè anplis.

Pwogram Manje

Jiska 14 repa nan 7 jou yo livre ba ou avèk $0 kopeman.

Ou Pa bezwen Referans

Ou chwazi espesyalis ou yo andedan rezo a.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00
75% $6.00
50% $12.00
25% $18.00

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

 • 1-800-Medicare oswa Itilizatè TTY yo rele 1-877-486-2048 (24 èdtan pa jou/7 jou pa semèn),
 • Biwo Medicaid Eta ou, oswa
 • Administrasyon Sekirite Sosyal nan 1-800-772-1213. Itilizatè TTY yo dwe rele nan 1-800-325-0778 ant 7 a.m. ak 7 p.m., Lendi jiska Vandredi.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software