UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-041

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H2228-041

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H2228-041

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Avantaj & Karakteristik

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • $2500 pou sèvis dantè ou yo.
 • Regular exams and cleanings, including fluoride treatments every 6 months.
 • Sèvis reparasyon tankou plonbaj, kouwòn, sèvis pawodontal, rache dan, ratelye, kanal rasin ak plis ankò.

Chak 3 mwa ou pral resevwa $275 ki pral depoze nan kat ou an. Ou ka itilize kat debi a pou achte pwodui sante nan Walgreens zòn ou oswa pa lentèmedyè katalòg FirstLine Medical pa lapòs, sitwèb oswa sant apèl.

Pwodui ki kouvri yo ka gen ladan:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

Pa kite pèt tande afekte lavi ou. Pwofite nan avantaj egzamen woutin pou tande ak aparèy pou ede tande yo.

Pwoteksyon asirans pou tande gen ladan:

 • Yon egzamen woutin pou tande chak ane.
 • $2500 kredi pou aparèy pou ede tande chak 2 ane.
 • Sipò ak asistans pou ede w tande pi byen.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 48 one-way or 24 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

$0 kopeman pou jiska 10 vizit pa ane pou soulajman doulè akòz bagay ki afekte misk, nè ak zo.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Fitness Benefit

Access to participating fitness centers at no extra cost.

Pwoteksyon Swen pou Pye

$0 kopeman pou jiska 4 vizit chak ane pou ede kenbe pye w ansante.

Apèl nan Kay

Jwenn vizit yon pratisyen swen sante lakay ou san okenn frè anplis.

Pwogram Manje

Jiska 14 repa nan 7 jou yo livre ba ou avèk $0 kopeman.

Ou Pa bezwen Referans

Ou chwazi espesyalis ou yo andedan rezo a.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

Pwoteksyon asirans pou Vizyon

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software