Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Virginia, we’ve got you covered.

No or low cost health coverage from UnitedHealthcare Community Plan

Helping people is at the heart of all we do

You’ll find UnitedHealthcare serving members and communities across Virginia. Helping our members get the care they need – and working closely with local groups to help our communities grow even stronger and healthier.

We offer many plans to help Virginians get healthy. And stay healthy. Including Medicaid plans, Exchange Plans and Dual Special Needs Plans for those who qualify for both Medicaid and Medicare.

Plus, we offer one of the largest provider networks in Virginia. Which gives you more options to choose the doctors and specialists that fit your health care needs.

Medicaid health plans as low as $0 cost


$0 cost for:

 • Pregnant women, children
 • Men and women between ages 19-64
 • Adults with special health needs, who don't qualify for Medicare

Low or $0 cost:

 • For adults needing extra support and care
 • Includes help from a care coorindator
 • In-home services available 

Low or $0 cost

 • Children up to age 19 whose working parents do not qualify for Medicaid.
 • Includes UnitedHealthcare extras that other plans don't offer.

Get extras with UnitedHealthcare

You get the Medicaid coverage you expect, including doctor visits, emergency care, prescription drugs, and mental health services. PLUS you get these extras:

Free rides

Get rides to medical and non-medical locations. Includes clinics, grocery stores, places of worship and more. [Non-medical locations are new in 2021].

Kicks for grades

A $50 gift card to FootLocker® for 9th - 12th grade students with 3.5 GPA or higher. [New in 2021]

Up to $100 in gift card rewards

Programs that deliver extra support during and after pregnancy.  

Sanvello™ subscription

The #1 app for stress, anxiety and depression, with over 3.5 million users. [New in 2021]

Adult and child dental care

Includes exams, cleanings, x-rays and fillings. [Adult fillings new for Medicaid members in 2021]

Join us! Get started today.

Find out if you qualify for Medicaid.

To see if you may be eligible, answer a few questions at CommonHelp.com  

Apply online or call.

Once you set up your account, it’s easy to apply here. You can also apply by phone 1-855-242-8282.

Choose us.

Watch for your approval packet in the mail. Call the Managed Care Helpline 1-800-643-2273. Tell them you choose UnitedHealthcare Community Plan. 

Features and Benefits for Medicaid Plans

Pregnant-couple

We cover Virginia

Get extras with UnitedHealthcare

You get the coverage you expect, including doctor visits, emergency care, prescription drugs, and mental health services. PLUS you get these extras:

Free rides. Get rides to medical and non-medical locations. Includes clinics, grocery stores, places of worship and more. [Non-medical locations are new in 2021] 

 • Kicks for Grades. A $50 gift card to FootLocker® for students with 3.5 GPA or higher. [New in 2021]
 • Up to $100 in incentives. Programs that deliver extra support during and after pregnancy.
 • Sanvello™ subscription. The #1 app for stress, anxiety and depression, with over 3.5 million users. [New in 2021]
 • Adult and child dental care. Includes exams, cleanings, x-rays and fillings. [Adult fillings new for Medicaid members in 2021] 
Pregnant-couple

More for you in 2021

You’ll get extra benefits that some plans don’t offer.

 • Eye exam and glasses/contacts
 • $50 Footlocker gift card for good grades
 • Fresh meals delivered to your door after a hospital stay
 • Rides to medical and non-medical sites
 • Weight Watchers
 • Gift cards for healthy actions
 • Smart phone, minutes and unlimited texts, through SafeLink Wireless

Dental Benefit Changes July 1, 2021

Beginning July 1st, Virginia Medicaid members will receive the following dental benefits:

 • For children under age 21 — Coverage includes Diagnostic, preventive, restorative/surgical procedures, as well as orthodontia services.
 • For pregnant women — Coverage includes X-rays and examinations, cleanings, fillings, root canals, gum related treatment, crowns, partials, and dentures, tooth extractions and other oral surgeries, and other appropriate general services. Orthodontic treatment is not included. The dental coverage for pregnancy ends 60 days after the baby is born.
 • For adults age 21 and over — Coverage will include cleanings, x-rays, exams, fillings, dentures, root canals, gum-related treatment, oral surgery and more.

Your dental services are provided by the State, not UnitedHealthcare.  If you have any questions about your dental coverage through the DMAS dental benefit administrator, you can reach Member Services at 1-888-912-3456, 8:00 a.m. – 6:00 p.m. EST, Monday – Friday. The TTY/TDD number is 1-800-466-7566.  Additional program information is provided at www.dmas.virginia.gov/for-members/benefits-and-services/dental/


Changes for Green Card Holders in 2021

Starting April 1, 2021, Green Card holders (lawful permanent residents) with five years or more of residency in the United States may now be eligible for free or low-cost health coverage from Virginia Medicaid. The five years starts from the date you entered into the United States.

To find out more or to apply, individuals can do one of the following:


App Mobil Health4Me™

App mobil gratis sa a pèmèt ou jwenn aksè nan enfòmasyon kle pandan w ap bouje. Ou ka fè rechèch doktè ki toupre, gade manyèl manm ou oswa gade kat ID manm ou. 

Ou ka telechaje App mobil Health4Me an sou yon smatfòn oswa tablèt Apple® oswa Android®.


Healthy First Steps®

Bati yon lavni ki ansante pou ou ak tibebe ou an epi resevwa gwo rekonpans. Pwogram UnitedHealthcare Healthy First Steps® nou an ede kenbe oumenm ak tibebe ou an ansante pandan gwosès la ak nan 15 premye mwa lavi tibebe ou an.

N ap ede ou:
 • Chwazi founisè swen pou gwosès ak yon pedyat (doktè timoun).
 • Planifye vizit ak egzamen yo ak òganize transpò pou vizit ou yo.
 • Resevwa rekonpans dèske ou ale nan vizit yo pandan tout gwosès ou ak 15 premye mwa lavi tibebe a.
 • Jwenn materyèl, tankou ponp tete pou manman nouris yo.
 • Konekte avèk resous kominotè yo tankou sèvis pou Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC).


Rides where you need to go

You get free round-trip rides to health care appointments – and to many other approved locations. Includes trips to churches, grocery stores, DMV, food banks, WIC appointments, and more.

Reading-newsltter

Bilten Nouvèl Manm HealthTalk

Bilten nouvèl HealthTalk nou an sou entènèt kounye a. The newsletters are a great way to learn about our health plan and important health topics.

You can read it whenever, wherever you want. Tounen tcheke chak twa mwa pou yon nouvo edisyon.

Senior Focus English | Español

Adults, Family, Kids Focus English | Español


Sispann itilize tabak

Using a mix of medication support, phone-based behavioral coaching and web-based learning and support tools, the Quit For Life® Program is a tobacco cessation program available to all eligible members.


Weight Watchers

We will provide 10 Weight Watchers meeting vouchers annually to qualified members who are 10 years of age and older. Members will learn valuable skills about healthy eating and weight loss. Reviews are coordinated through the individual’s Care Coordinator and require approval.

Edikasyon Lasante


Kijan estrès afekte ou

Lè ou estrese, kò w konnen sa. Kè ou kòmanse bat fò epi misk ou yo sou tansyon. Tout moun gen estrès nan lavi yo detanzantan. Men, estrès kwonik ka gen efè negatif ni sou sante fizik ou ni sou sante mantal ou. 

Sa kapab afekte:
Dijesyon. Estrès ralanti liberasyon asid lestomak epi lakòz kolon an travay pi rapid. Sa kapab lakòz doulè nan vant oswa dyare.

Vitès batman kè ak veso sangen yo. Vitès batman kè ou, tansyon ak kolestewòl ou gendwa ogmante. Sa ogmante risk ou pou
kriz kadyak ak estwok.

Sistèm iminitè. Estrès fè blesi yo geri pi dousman. Ou gen plis chans tou pou ou trape rim ak enfeksyon.

Pwa. Estrès fè ou anvi grès ak idrat kabòn. Si ou pran pwa nan zòn vant ou, ou nan pi gwo
risk pou maladi kè ak dyabèt.

Sante mantal. Estrès fè ou sou tansyon ak angwase. Sa ka lakòz depresyon, maltèt oswa lòt pwoblèm tankou pwoblèm somèy.

Reprann ekilib ou. Si estrès pran posesyon lavi ou, men kèk lide pou ou reprann kontwòl:

Rezève tan pou fè egzèsis regilyèman. Tcheke avèk doktè ou pou wè ki kalite egzèsis ki bon pou ou.

 • Fè bagay ou renmen.
 • Aprann kijan pou detann ou. 
 • Trete tèt ou byen.

Si estrès ou an yon pwoblèm toujou, pale avèk doktè ou. Li ka rekòmande yon moun ki ka ede ou jwenn lòt fason pou jere estrès ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou entènèt nan liveandworkwell.com

woman-power-walking

Pwa ansante. Fè egzèsis.

Pèdi pwa pa dwe difisil. Fè plis egzèsis, se youn nan meyè fason yo. Eseye jwenn 60 minit oswa plis pou fè egzèsis chak jou. Sa vle di nesesèman pou fè egzèsis difisil oswa ale nan jimnastik chak jou. Annik bouje kò ou. Men kèk lide:

Bouje! Si ou danse melodi ou pi renmen an, sa ka ede w boule plis pase 300 kalori nan inèdtan. 

Si ou jwe jwèt videyo, jwe jwèt ki entèraktif yo kote ou oblije bouje. Ou pa menm bezwen kite kay la pou ou bouje – eseye fè egzèsis tankou vole bra anlè janm louvri, mache an plas, monte ak desann eskalye, pouchòp oswa redresman chita pandan ou lakay ou.

Mache! Fè yon pwomnad deyò ak yon zanmi. Mache chen ou oswa chen vwazen ou, oswa mache chat ou! Olye ou kondwi, mache oswa monte bisiklèt pou ale lekòl oswa kay yon zanmi.

Netwaye! Aspiratè chanm ou. Lave vwati a. Koupe gazon an. Paran ou yo pral kontan, epi se yon lòt chans pou ou jwenn plis egzèsis, e petèt menm amize ou.

Deploge! Limite kantite tan ou gade televizyon oswa tan itilize smatfòn, konpitè oswa lòt aparèy ou. Fè tan devan ekran an rete nan mwens ke dezèdtan pa jou. Lè w ap gade televizyon oswa itilize telefòn ou – eseye mache an plas oswa fè egzèsis pandan w ap gade/jwe.

Important news and dates

Want to switch to UnitedHealthcare Community Plan? We’d love to serve you. Open Enrollment dates by region:

Medallion Plans:

 • Tidewater: February 19 – April 30
 • Central: April 19- June 30
 • Northern/Winchester: June 19 - August 31
 • Western/Charlottesville: August 19 - October 31
 • Roanoke/Alleghany: December 19- February 28
 • Southwest: December 19 – February 28 

Aprann sou kalite plan yo

Medicare ID Card

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Plan doub pou bezwen espesyal yo (ki rele tou plan sante "doub") se pou moun ki kalifye pou alafwa Medicaid ak Medicare. Plan doub yo garanti vizit kay doktè, sejou lopital ak medikaman preskripsyon. Yo ofri plis avantaj ak diplis pase Original Medicare. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo tou.

VA Medicaid ID Card

Plan Medicaid yo

Medicaid se asirans sante pou moun ki gen revni fèb. Ou ka anmezi pou jwenn Medicaid si ou ansent, si ou gen timoun oswa si w ap viv ak yon andikap. Nan sèten ka, lòt granmoun gendwa kalifye tou. Frè ou yo ba epi yo baze sou kapasite w pou peye. Li enpòtan pou konnen règ Medicaid yo epi pwoteksyon asirans yo diferan sot nan yon Eta ale nan yon lòt.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software