Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Welcome to UnitedHealthcare Community Plan in Washington

Aprann sou kalite plan yo

Medicare ID Card

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Dual special needs plans (also called "dual" plans) are for people who get both Apple Health (Medicaid) and Medicare. Plan doub yo garanti vizit kay doktè, sejou lopital ak medikaman preskripsyon. Yo ofri plis avantaj ak diplis pase Original Medicare. You'll keep all your Apple Health (Medicaid) benefits too.

WA Medicaid ID Card Front

Apple Health (Medicaid) Plans

You may qualify for free or low-cost Apple Health (Medicaid) coverage if you're pregnant, have children or live with a disability and meet income and eligibility requirements. Nan sèten ka, lòt granmoun gendwa kalifye tou. Li enpòtan pou konnen règ Medicaid yo epi pwoteksyon asirans yo diferan sot nan yon Eta ale nan yon lòt.

ANNOUNCEMENT

 • If you received information from Washington Healthplanfinder reminding you to take action to renew your benefits, make sure to take the necessary steps. Don’t let your coverage end. It’s too important. 

 • Choosing UnitedHealthcare Community Plan recently got easier. Visit wahealthplanfinder.org to apply for free or low-cost coverage and choose UnitedHealthcare Community Plan. 

 • Check out our KidsHealth® websiteA free online resource with articles and videos on hundreds of topics, including asthma, diabetes, nutrition, and exercise.

Pwogram nan Prezante


UnitedHealthcare Healthy First Steps®

Bati yon lavni ki ansante pou ou ak tibebe ou an epi resevwa gwo rekonpans. Pwogram UnitedHealthcare Healthy First Steps® nou an ede kenbe oumenm ak tibebe ou an ansante pandan gwosès la ak nan 15 premye mwa lavi tibebe ou an.

N ap ede ou:

 • Chwazi founisè swen pou gwosès ak yon pedyat (doktè timoun).
 • Planifye vizit ak egzamen yo ak òganize transpò pou vizit ou yo.
 • Resevwa rekonpans dèske ou ale nan vizit yo pandan tout gwosès ou ak 15 premye mwa lavi tibebe a.
 • Jwenn materyèl, tankou ponp tete pou manman nouris yo.
 • Konekte avèk resous kominotè yo tankou sèvis pou Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC).

Sèvis Sante Konpòtmantal

Behavioral health is as important as physical health. Se poutèt sa nou gen pwoteksyon asirans pou toude.

Required care is 100% covered with no co-pay, including testing and diagnosis, behavioral therapy and medication.

Behavioral health services can help you with personal problems that may affect you and/or your family. These problems may be stress, depression, anxiety or substance use disorder. We can help


Get Rewarded for Healthy Activities

Introducing UnitedHealthcare myMoney ConnectTM, a new program available exclusively to UnitedHealthcare Community Plan Apple Health Members.1

myMoney Connect™ is a wellness rewards program, combined with a reloadable prepaid debit MasterCard® Card (“Card”).2 The UnitedHealthcare myMoney Connect™ Card features:

a.  Rewards for doing health-related activities such as going to your annual checkups, getting recommended screenings, and getting your child’s checkups and immunizations on time.

b. The rewards are loaded right to your Card. You can use them just like cash to buy the things you need.3

c. You can also use it as a reloadable prepaid debit card to load your own funds and make purchases and payments anywhere MasterCard is accepted in the United States.

This benefit is available to members of: UnitedHealthcare Community Plan.

1. Some restrictions apply. Available reward options may vary by member. Bonus wellness activities are limited to four per year per Card. You must have Medicaid coverage at the time of service through UnitedHealthcare Community Plan in Washington in order to qualify for wellness rewards. Only one reward is payable for each service provided. This program may change or end at any time. If you no longer qualify for Medicaid or for any reason are no longer covered by UnitedHealthcare Community Plan, you are no longer eligible to earn wellness rewards dollars. See UHCmyMoneyConnect.com for full program rules and restrictions. 

2. The UnitedHealthcare myMoney Connect™ card (“Card”) is a prepaid card product of Optum Bank, Inc., Member FDIC, and issued under license from MasterCard®. Please see the complete Terms and Conditions for further details with respect to the Card.

3. Wellness reward dollars work like cash but cannot be converted to cash. Reward dollars can be spent at retail stores or for products or services that fall into predetermined categories. Use of rewards for purchasing alcohol and cigarettes is prohibited. See UHCmyMoneyConnect.com for Wellness Rewards Spending Rules.


SafeLink Phone Program

You may be eligible to receive a free cell phone and 350 monthly minutes, unlimited text messages and free calls to UnitedHealthcare Community Plan Member Services. 

To find out more information, visit safelink.com.


Healthy First Steps®

When you’re pregnant, you receive help and advice from your mom, aunts, sisters and girlfriends. Men, chak gwosès diferan. Pwogram sa a ap ba w sipò ou pandan tout gwosès ou an. 

Get pregnancy and parenting support.

We can help you:

• Find a doctor for both mother and baby.

• Learn about nutrition, fitness and safety.

• Get supplies, including breast pumps for nursing moms.


Boys & Girls Club Membership

If your child is a member (ages 6-17), they are eligible for a free annual Boys & Girls Club membership at participating clubs. 

The Boys & Girls Clubs in Washington give kids a safe and comfortable place to spend their free time. They are open when schools are not, and provide a positive environment for building relationships, developing character and having fun. The membership includes after-school programs, mentoring and homework assistance.


Quit For Life® Program

Tobacco is bad for you. Quitting is good for you. We can help.

Get coaching and online support to help you quit tobacco. It’s one of the best things you can do for your health.

Get assistance deciding which type of nicotine substitute or medication is right for you. All at no cost to you.


App Mobil Health4Me™

App mobil gratis sa a pèmèt ou jwenn aksè nan enfòmasyon kle pandan w ap bouje. Ou ka fè rechèch doktè ki toupre, gade manyèl manm ou oswa gade kat ID manm ou. 

Ou ka telechaje App mobil Health4Me an sou yon smatfòn oswa tablèt Apple® oswa Android®.


Community Health Workers

As a qualifying member with chronic and complex health conditions, you can get face to face support.

Reading-newsltter

Bilten Nouvèl Manm HealthTalk

Bilten nouvèl HealthTalk nou an sou entènèt kounye a. The newsletters are a great way to learn about our health plan and important health topics.

You can read it whenever, wherever you want. Tounen tcheke chak twa mwa pou yon nouvo edisyon.

English | Español | Vietnamese | Chinese | Russian | Korean

Edikasyon Lasante

woman-power-walking

Pwa ansante. Fè egzèsis.

Pèdi pwa pa dwe difisil. Fè plis egzèsis, se youn nan meyè fason yo. Eseye jwenn 60 minit oswa plis pou fè egzèsis chak jou. Sa vle di nesesèman pou fè egzèsis difisil oswa ale nan jimnastik chak jou. Annik bouje kò ou. Men kèk lide:

Bouje! Si ou danse melodi ou pi renmen an, sa ka ede w boule plis pase 300 kalori nan inèdtan. 

Si ou jwe jwèt videyo, jwe jwèt ki entèraktif yo kote ou oblije bouje. Ou pa menm bezwen kite kay la pou ou bouje – eseye fè egzèsis tankou vole bra anlè janm louvri, mache an plas, monte ak desann eskalye, pouchòp oswa redresman chita pandan ou lakay ou.

Mache! Fè yon pwomnad deyò ak yon zanmi. Mache chen ou oswa chen vwazen ou, oswa mache chat ou! Olye ou kondwi, mache oswa monte bisiklèt pou ale lekòl oswa kay yon zanmi.

Netwaye! Aspiratè chanm ou. Lave vwati a. Koupe gazon an. Paran ou yo pral kontan, epi se yon lòt chans pou ou jwenn plis egzèsis, e petèt menm amize ou.

Deploge! Limite kantite tan ou gade televizyon oswa tan itilize smatfòn, konpitè oswa lòt aparèy ou. Fè tan devan ekran an rete nan mwens ke dezèdtan pa jou. Lè w ap gade televizyon oswa itilize telefòn ou – eseye mache an plas oswa fè egzèsis pandan w ap gade/jwe.

fruits-vegetables

Pwa ansante. Manje yon fason ki bon pou sante.

Pwa Ansante. Oumenm ki Ansante.

Lè ou manje plis kalori pase sa ou itilize, kò ou estoke kalori anplis yo sou fòm grès. Kèk liv anplis pa move pou pifò moun, men twòp liv anplis ak twòp grès nan kò a ka move pou sante ou.* Doktè yo rele sa ou gen “twòp pwa” oswa ou “obèz.”

Doktè yo itilize yon mezi yo rele endis mas kòporèl (Body Mass Index, BMI), ki sèvi avèk wotè ou ak pwa ou pou detèmine ki kantite grès ou genyen nan kò ou. Pi bon fason pou rete nan yon pwa ki ansante oswa pou pèdi pwa se fè bon chwa manje. Men kèk fason fasil pou fè sa chak jou:

 • Eseye manje plis legim ak fwi pase tout lòt kalite manje chak fwa sa posib.
 • Chwazi manje ki pa gen anpil kalori oswa chwazi pòsyon ki pi piti lè w ap manje deyò.
 • Pick healthy side dishes like apple slices or apple sauce instead of french fries. Si ou se anvi pòmdetè fri toutbon, eseye manje yon bagay ki bon pou sante tankou yon salad, tranch pòm oswa sòs pòm anvan, apre sa divize yon ti pòsyon pòmdetè fri ak kèk lòt moun.
 • Bwè dlo oswa lèt olye ou bwè soda.
 • Tcheke etikèt la – èske ou ka rekonèt tout engredyan yo? Si ou pa kapab, li gen petèt yon pakèt bagay anplis ou pa bezwen, kidonk chèche lòt opsyon. Eseye nwa oswa biskwit grenn antye olye pou chips.
 • Eseye ranplase ti goute sikre yo avèk bagay tankou yogout oswa fwi sèk (san sik ajoute). Si ou gen yon tandans manje bagay dous, eseye yon ti pòsyon nan bonbon prefere ou yon fwa pa jou sèlman.

Depresyon

Depresyon se yon vrè maladi. Li kapab trete.

Ou ka tounen santi ou oumenm. Depresyon se yon maladi tankou dyabèt oswa maladi kè. Premye etap la se aksepte ou bezwen èd. Dezyèm etap la se pou pale ak doktè ou.

Siy kouran yo nan depresyon ka gen ladan:

• Santi ou pa kontan, deprime oswa tris chak jou oswa santi ou san valè, koupab, dekouraje oswa sanzespwa. 
• Pa enterese nan pastan, aktivite ak moun ou te renmen lontan.
• Pwoblèm somèy oswa dòmi plis ke dabitid, oswa santi ou fatige, fèb oswa manke enèji.
• Pèt apeti oswa manje twòp.
• Gen difikilte pou konsantre, pou sonje oswa pou pran desizyon.
• Panse oswa pale sou swisid.

Jwenn plis enfòmasyon sou entènèt nan liveandworkwell.com.


Kijan estrès afekte ou

Lè ou estrese, kò w konnen sa. Kè ou kòmanse bat fò epi misk ou yo sou tansyon. Tout moun gen estrès nan lavi yo detanzantan. Men, estrès kwonik ka gen efè negatif ni sou sante fizik ou ni sou sante mantal ou. 

Sa kapab afekte:
Dijesyon. Estrès ralanti liberasyon asid lestomak epi lakòz kolon an travay pi rapid. Sa kapab lakòz doulè nan vant oswa dyare.

Vitès batman kè ak veso sangen yo. Vitès batman kè ou, tansyon ak kolestewòl ou gendwa ogmante. Sa ogmante risk ou pou
kriz kadyak ak estwok.

Sistèm iminitè. Estrès fè blesi yo geri pi dousman. Ou gen plis chans tou pou ou trape rim ak enfeksyon.

Pwa. Estrès fè ou anvi grès ak idrat kabòn. Si ou pran pwa nan zòn vant ou, ou nan pi gwo
risk pou maladi kè ak dyabèt.

Sante mantal. Estrès fè ou sou tansyon ak angwase. Sa ka lakòz depresyon, maltèt oswa lòt pwoblèm tankou pwoblèm somèy.

Reprann ekilib ou. Si estrès pran posesyon lavi ou, men kèk lide pou ou reprann kontwòl:

Rezève tan pou fè egzèsis regilyèman. Tcheke avèk doktè ou pou wè ki kalite egzèsis ki bon pou ou.

 • Fè bagay ou renmen.
 • Aprann kijan pou detann ou. 
 • Trete tèt ou byen.

Si estrès ou an yon pwoblèm toujou, pale avèk doktè ou. Li ka rekòmande yon moun ki ka ede ou jwenn lòt fason pou jere estrès ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou entènèt nan liveandworkwell.com


Medikaman kont depresyon

Kesyon, repons ak konsèy itil.

Asire ke ou wè doktè ou regilyèman. Espesyalman lè ou fenk kòmanse pran yon medikaman kont depresyon. Oswa lè dòz la chanje.

Kijan pou m konnen medikaman m lan aji?

Be patient. Give it time to work. Most people start to feel better after several weeks. Ou ta dwe santi ou mwens fatige oswa enkyete, ti kras pa ti kras. Sa ka pran yon ti tan pou ou jwenn tout avantaj medikaman ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software