Kesyon Moun Poze Souvan

Jwenn repons pou kesyon moun poze souvan pou moun ki gen Medicaid ak Medicare.

Medicare se yon pwogram asirans sante nasyonal gouvènman federal la jere. Li se pou moun ki gen laj 65 ak piplis, ak pou sèten moun tou ki poko gen laj 65 ki gen sèten andikap.

Medicaid bay pwoteksyon asirans sante pou plizyè milyon Ameriken, ankontan adilt ki kalifye ki gen revni fèb, timoun, fanm ansent, adilt granmoun aje ak moun ki gen andikap. Eta yo ak gouvènman federal la finanse Medicaid ansanm. Medicare se yon pwogram federal. Li bay pwoteksyon asirans pou moun laj 65 ak piplis, ak sèten moun tou ki poko gen laj 65 ki kalifye akòz yon andikap.

Plan Medicare Advantage yo (ki rele tou Medicare Pati C) ofri yon lòt posiblite alaplas Original Medicare (ki rele tou Medicare Pati A ak B). Plan Medicare Advantage (MA) yo ranplase pwoteksyon asirans ou nan Pati A ak B, epi pafwa yo gen lòt pwoteksyon anplis ladan. Souvan (men se pa toutan) yo gen ladan yon rezo doktè ak founisè swen sante presiz ou ka itilize pou pran swen, pafwa nan pri ki pi ba.

Plan doub pou bezwen espesyal yo (ki rele tou plan sante doub oswa DSNP pou pi kout) se pou moun ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid. Yon plan sante doub fonksyone ansanm ak plan sante Medicaid ou. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo. Plan Sante Doub yo garanti vizit admisib kay doktè, sejou lopital ak medikaman preskripsyon. Pou moun ki kalifye, yon plan sante doub ka ofri plis avantaj sante pase avèk Original Medicare ak yon plan Pati D separe.

Plan sante doub yo:

 • Se pou moun ki ka bezwen èd anplis akòz andikap, laj ak/oswa
  pwoblèm sante.
 • Bay plis avantaj pase Original Medicare.
 • Se konpayi asirans prive tankou UnitedHealthcare ki ofri yo.
 • Pa gen okenn frè anplis.  

(Menmsi ou gen yon prim – sa se montan ou peye pou asirans lan – ou gendwa kalifye pou sibvansyon pou revni fèb pou ede w pou pri a.)

Plan asirans sante doub yo ofri avantaj ak sèvis ki pa disponib anjeneral nan Medicare oswa Medicaid. Avèk yon plan sante doub, w ap kenbe avantaj Medicaid ou yo, epi w ap jwenn plis avantaj pase Original Medicare san okenn frè anplis.

Plan sante doub UnitedHealthcare yo genyen ladan yo yon pakèt kalite avantaj ak karakteristik anplis.1

Plan nou yo ka garanti:

 • Swen dantè woutin
 • Kredi pou achte plizyè santèn pwodui sante
 • Egzamen zye, plis kredi pou linèt
 • Egzamen odysyon (zòrèy), plis kredi pou aparèy pou tande
 • Ak plis toujou

Sèten plan sante doub gen kowòdinasyon swen nan yo tou. Sa se yon gwo èd — espesyalman pou moun ki gen bezwen medikal konplike yo. Yo rann li pi fasil pou jere sèvis doktè ou yo, espesyalis ak swen ou.

1 Tanpri, konnen òf plan doub UnitedHealthcare ofri yo, ak avantaj espesifik yo gen nan yo, kapab chanje toudepan kote ou ap viv lan. Pou jwenn plis detay sou plan doub ki disponib nan zòn ou an, tanpri itilize fonksyon rechèch ki nan paj akèy nou an nan UHCCommunityPlan.com.

Wi. Sèten moun kalifye pou ni Medicare ni Medicaid. Moun sa yo kalifye pou Medicare akòz laj (paske yo gen laj 65 oswa piplis) oswa paske yo gen yon andikap. Yo kalifye pou Medicaid tou paske yo ranpli kondisyon Medicaid nan Eta pa yo. Moun ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid gen "doub kalifikasyon."

"Doub kalifikasyon" dekri moun ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid anmenmtan. Moun sa yo kalifye pou toude pwogram yo, kidonk yo gen "doub kalifikasyon."

Medicaid se yon pwogram swen sante chak gouvènman Eta yo jere nan nivo Eta a. Men, gouvènman Eta yo pa bay asirans sante reyèlman. Gouvènman Eta yo fè kontra avèk konpayi asirans prive tankou UnitedHealthcare pou ofri pwoteksyon asirans sante pou benefisyè Medicaid ak lòt pwogram swen sante gouvènman an. Plan sante nou yo ki gen patwonaj gouvènman an fonksyone avèk non UnitedHealthcare Community Plan.

Se United Healthcare Insurance Company ki ofri plan sante UnitedHealthcare yo. Nou (ak lòt konpayi asirans prive yo) travay avèk ajans federal ak ajans Eta pou bay asirans sante gouvènman an patwone. Nou pa fè pati Medicare. Nou travay avèk Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid (Medicare & Medicaid Services, CMS) ak anpil gouvènman Eta yo pou bay pwoteksyon asirans sante pou benefisyè Medicare ak Medicaid yo.

Pou w aplike, w ap gen pou w pase pa ajans Eta ki jere pwogram Medicaid nan Eta pa ou an. Si w gen kesyon, oswa pou w wè ki plan sante UnitedHealthcare Community Plan ofri nan zòn ou an, tanpri itilize fonksyon rechèch ki nan paj akèy nou an nan UHCCommunityPlan.com.

Lè w ap aplike pou Medicaid, w ap gen pou w ranpli yon fòm aplikasyon. Eta ki diferan gen kondisyon ki diferan pou Medicaid. Gen anpil chans pou w oblije gen divès kalite dokiman, tankou:

Enfòmasyon pèsonèl

 • Enfòmasyon sou tout moun ki nan kay la (non, dat nesans, ak nimewo Sekirite Sosyal)
 • Prèv sou sitwayènte

Enfòmasyon finansye

 • Enfòmasyon sou lwaye oswa ipotèk
 • Depans (sèvis piblik, gadri, elatriye)
 • Enfòmasyon sou machin
 • Etadkont labank
 • Revni (souch chèk pewòl)

Enfòmasyon medikal

 • Prèv sou andikap oswa dosye medikal ki montre yon pwoblèm medikal ki la lontan
 • Bòdwo medikal ki resan

Nan tout Eta yo, Medicaid bay pwoteksyon asirans sante pou sèten moun ki gen revni fèb, fanmi ak timoun, fanm ansent, granmoun aje, ak moun ki gen andikap. Nan sèten Eta, Medicaid garanti tout adilt revni fèb ki gen revni ki pi ba ke yon sèten nivo revni.

Kondisyon egzak pou w kalifye pou Medicaid depann de kote w abite a. Pou konnen si w kalifye pou Medicaid nan Eta pa ou, vizite sitwèb pou Medicaid nan Eta pa ou an. Apresa tcheke kondisyon kalifikasyon yo.

W ap jwenn yon lyen sou sitwèb la pou ajans Medicaid Eta ou an nan paj "Detay Plan" pou chak plan sante UnitedHealthcare Community Plan ofri. Pou wè plan ki disponib nan zòn ou an, tanpri itilize fonksyon rechèch ki nan paj akèy nou an nan UHCCommunityPlan.com.

Lwa sou Swen Abòdab la (Affordable Care Act) te kreye yon nouvo biwo andedan Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid Services (CMS). Biwo Kowòdinasyon Medicare-Medicaid la asire moun ki enskri alafwa nan Medicare ak Medicaid gen aksè konplè nan swen sante kalite siperyè san pwoblèm. Objektif la se fè de pwogram yo travay ansanm nan fason ki pi efikas pou amelyore swen ak diminye pri yo.

Pwogram Medicaid yo ka ede Medicare nan peye sèten depans Medicare. Ak nan garanti avantaj Medicare pa ofri, tankou odisyon, transpò, vizyon, swen dantè ak swen alontèm.

Medicare ak Medicaid se de pwogram apa ki gen kondisyon kalifikasyon diferan.

Pou w kalifye pou Medicare, ou dwe:

 • Gen laj 65 ane omwen, oswa mwenske 65 ane epi ou kalifye sou baz andikap oswa lòt sitiyasyon espesyal.
  EPI
 • Yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan legal ki viv Ozetazini pandan 5 ane omwen youn dèyè lòt.

Pou w kalifye pou avantaj Eta Medicaid, ou dwe.

 • Gen laj mwenske 65 ane epi w ranpli kondisyon pou fanmi ki gen revni fèb, fanm ansent ak timoun, moun k ap resevwa Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI), avantaj andikap oswa lòt sitiyasyon espesyal.
 • Gen laj 65 ane omwen epitou ou:
  • Resevwa Èd Siplemantè (Extra Help) oswa èd nan men Eta ou.
  • Avèg oswa gen yon andikap, men ou pa bezwen swen alontèm.

Nan kad Lwa sou Swen Abòdab la, pifò Eta te chwazi pou elaji pwoteksyon Medicaid epi mete ladan tout adilt ki gen revni fèb ki gen laj mwenske 65 ane. Lòt Eta yo ka chwazi pou fè sa nenpòt lè. Anpil moun sezi aprann yo kalifye. Se poutèt sa li toujou bon pou w tcheke.

Pou wè si ou kalifye pou Medicaid nan Eta pa ou, vizite sitwèb pou Medicaid nan Eta pa ou. Apresa tcheke kondisyon kalifikasyon yo.

1. Èske ou gen avantaj Medicaid Eta? (Si w genyen yo, w ap gen yon kat Medicaid Eta a.)

Ou gen laj mwenske 65 ane epi w ranpli kondisyon pou fanmi ki gen revni fèb, fanm ansent ak timoun, moun k ap resevwa Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI), avantaj andikap oswa lòt sitiyasyon espesyal.

 • Ou gen laj 65 ane omwen epitou ou:
  • Resevwa Èd Siplemantè (Extra Help) oswa èd nan men Eta ou.
  • Avèg oswa gen yon andikap, men ou pa bezwen swen alontèm.

2. Èske w gen Medicare Pati A ak B?

 • Ou gen laj 65 ane omwen, oswa ou gen mwenske 65 ane epi ou kalifye sou baz andikap oswa lòt sitiyasyon espesyal.
  EPI
 • Ou se yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan legal ki viv Ozetazini pandan 5 ane omwen youn dèyè lòt.

3. Èske w abite nan yon zòn kote plan doub yo disponib?

Yon ajan lavant otorize UnitedHealthcare kapab di w si w abite nan zòn sèvis nou an. Oswa, pou w wè plan ki disponib yo nan zòn ou an, tanpri itilize fonksyon rechèch ki nan paj akèy nou an nan UHCCommunityPlan.com.

4. Èske ou ranpli kondisyon sante yo?

Gen anpil chans pou w pa kapab kalifye pou yon plan doub si ou gen ensifizans renal nan estad tèminal, ki rele tou maladi renal nan estad tèminal (End‑Stage Renal Disease, ESRD). Si w nan sitiyasyon sa, tanpri pale avèk yon ajan lavant otorize UnitedHealthcare pou diskite sou sitiyasyon ou an presizeman.

Apati 1ye Janvye, 2020 DSNP p ap gen peryòd enskripsyon espesyal san limit ankò. Chanjman enskripsyon yo ap antre anvigè nan premye jou nan pwochen mwa a.

REMAK: Li enpòtan pou sonje, pou ou rete kalifye pou yon plan sante doub, ou dwe resètifye pou Medicaid chak ane. Toutotan ou rete kalifye, plan sante doub ou an ap renouvle otomatikman chak ane.

 

Non. Ou pa bezwen referans pou w pran swen nan men nenpòt doktè, lopital oswa klinik andedan rezo a.

Si w enskri nan yon plan doub UnitedHealthcare epi ou pèdi kalifikasyon w pou Medicaid, n ap mete w annatant pandan 6 mwa. Pandan peryòd sa a, w ap oblije peye pòsyon kotizasyon nan frè Medicare tankou kopeman, ko-asirans, franchiz ak prim yo. Si ou pa tounen gen kalifikasyon pou Medicaid ou nan fen 6 mwa yo, enskripsyon w ap anile nan plan doub nou an.

Men, sonje, ou ka enskri nan yon plan doub nenpòt lè. Si ou tounen gen pwoteksyon asirans Medicaid ou, annik pale avèk yon ajan lavant otorize UnitedHealthcare pou w re-enskri nan yon plan doub.

Plan doub nou yo garanti anjeneral swen prevantif ak sèvis woutin yo san w pa gen frè anplis. Nou ofri èd tou pou kowòdone avantaj Medicaid yo. Lòt avantaj estanda ki garanti nan plan doub nou yo anjeneral gen ladan:

 • Dantè
 • Vizyon
 • Odisyon (zòrèy)
 • Èd pou transpò
 • NurseLine™ 24 sou 24
 • Ak anpil lòt avantaj ak karakteristik

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software