UnitedHealthcare ak Sesame Street® asosye pou soutni fanmi yo, founisè swen sante yo, ak kominote yo, pandan y ap ede timoun yo toupatou vin pi entelijan, pi fò ak pi janti.

 

Selebre Jounen Granparan yo avèk nou.

UnitedHealthcare ak Sesame Street® envite ou selebre Jounen Nasyonal Granparan yo avèk nou pou ede kenbe fanmi yo ansante epi solid. Chak jou ak nan tout sans.

N ap ankouraje fanmi yo fè yon bagay amizan avèk yon granparan, kit se ansanm fasafas, nan telefòn, oswa nan yon apèl videyo.  Ou kapab chante yon chanson, danse avèk Elmo, fè yon resèt ki bon pou sante oswa fè yon pwomnad. 

Verifye resous yo ki anba a.

elmo-grandparents

Tout moun nan Sesame Street ® ap selebre granparan yo!

Seminè sou entènèt nou an pou Jounen Granparan yo pwopoze resous pou ede fanmi yo aprann, grandi ak rete konekte.

 

 Rejwenn Elmo, Rosita, ak anpil lòt zanmi Sesame Street® pandan y ap chante apwopo yon pati espesyal nan fanmi pa yo! 

Elmo gen yon mesaj trè espesyal pou fanmi k ap selebre Jounen Granparan yo.

 

Danse epi chante ansanm ak Elmo, Big Bird ak Abby pandan y ap chante "Elmo's Got the Moves!"

Granparan yo: mande yon kit byennèt familyal gratis epi aprann fason avantaj plan sante doub yo fèt nan objektif pou ede moun ki gen Medicaid ak Medicare yo. 

Mande yon kit byennèt familyal gratis, ki gen ladan l resous abòdab pou nitrisyon ak egzèsis *

Avètisman: Òf la disponib pou 500 premye patisipan ki mande yon kit byennèt familyal gratis san obligasyon pou enskri. Òf la disponib pou moun k ap viv Ozetazini sèlman.

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi poutèt ou mande yon kit byennèt familyal gratis. Si ou pami 500 premye moun ki reponn yo, ou ta dwe resevwa kit ou an nan apeprè 2-3 semèn.

* Klike la a pou ou sispann resevwa imèl pwomosyon UnitedHealthcare.

Plis bagay nan Sesame Street® ak UnitedHealthcare


Laj yo ak Etap yo

Jwenn resous pou konprann etap enpòtan yo pou ede kenbe tibebe, timoun piti, ak timoun laj preskolè yo ansante.


Manje Pou Panse (Food for Thought).

Aprann konsèy pou fè timoun yo manje nan fason ki bon pou sante ak eseye nouvo manje nan limit yon bidjè.


Nou Gen Mannèv yo!

Dekouvri nouvo fason amizan pou fè timoun ki nan lavi ou yo bouje chak jou.

Swiv nou pou jwenn plis.

@UnitedHealthcareCommunityPlan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software