Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Welcome to UnitedHealthcare Community Plan in Wisconsin

Aprann sou kalite plan yo

Medicare ID Card

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Plan doub pou bezwen espesyal yo (ki rele tou plan sante "doub") se pou moun ki kalifye pou alafwa Medicaid ak Medicare. Plan doub yo garanti vizit kay doktè, sejou lopital ak medikaman preskripsyon. Yo ofri plis avantaj ak diplis pase Original Medicare. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo tou.

Generic Medicaid ID Card

Plan Medicaid yo

Medicaid se asirans sante pou moun ki gen revni fèb. Ou ka anmezi pou jwenn Medicaid si ou ansent, si ou gen timoun oswa si w ap viv ak yon andikap. Nan sèten ka, lòt granmoun gendwa kalifye tou. Frè ou yo ba epi yo baze sou kapasite w pou peye. Li enpòtan pou konnen règ Medicaid yo epi pwoteksyon asirans yo diferan sot nan yon Eta ale nan yon lòt.

ANNOUNCEMENT

We Will Transition to MARCH Vision for Eye Care Services in 2018

On January 1, 2018 we will begin using MARCH Vision for eye care services such as eye exams and glasses. There are no changes to your benefits; however you may need to choose a different vision doctor. Call member services at 1-844-445-7221 for help finding a doctor or with any other questions. Members will receive a new UnitedHealthcare Community Plan ID card in the mail in December with a new vision number on the back.

Pwogram nan Prezante


UnitedHealthcare Healthy First Steps®

Bati yon lavni ki ansante pou ou ak tibebe ou an epi resevwa gwo rekonpans. Pwogram UnitedHealthcare Healthy First Steps® nou an ede kenbe oumenm ak tibebe ou an ansante pandan gwosès la ak nan 15 premye mwa lavi tibebe ou an.

N ap ede ou:

 • Chwazi founisè swen pou gwosès ak yon pedyat (doktè timoun).
 • Planifye vizit ak egzamen yo ak òganize transpò pou vizit ou yo.
 • Resevwa rekonpans dèske ou ale nan vizit yo pandan tout gwosès ou ak 15 premye mwa lavi tibebe a.
 • Jwenn materyèl, tankou ponp tete pou manman nouris yo.
 • Konekte avèk resous kominotè yo tankou sèvis pou Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC).
Reading-newsltter

Bilten Nouvèl Manm HealthTalk

Bilten nouvèl HealthTalk nou an sou entènèt kounye a. The newsletters are a great way to learn about our health plan and important health topics.

You can read it whenever, wherever you want. Tounen tcheke chak twa mwa pou yon nouvo edisyon.

Medicaid English | Español


Healthy Savings

Want to eat healthier and save money? The Healthy Savings program makes it a little easier.

Each Sunday, your card is pre-loaded with new savings on healthy food items. You just shop for the foods you want at a local participating Copps, Metro Market, Pick ‘n Save or Woodman’s Market stores. Then scan your card at checkout. All of your savings are instant.

It’s that easy. There are no coupons to click, clip, download or print. Your savings add up fast every time you shop. For more information visit www.HealthySavingsUHC.com

Other Announcements


Your Feedback is Important

This winter you may get a survey in the mail. It asks how happy you are with UnitedHealthcare Community Plan.

If you get a survey, please fill it out and mail it back. Your answers will be private. Your opinion helps us make the health plan better.


It's Time to Renew Your Benefits

Each year BadgerCare Plus and Medicaid SSI enrollees receive information from the State of Wisconsin. This information tells you what to do to renew your health benefits. 

It is important to complete your renewal right away. This will make sure that you continue to get your benefits without delay.

There are four ways to renew your benefits:

 • By phone: Call your local consortia agency.
 • Sou entènèt: Visit access.wi.gov and follow the instructions to renew.
 • In person: Visit your local consortia office.
 • By Mail: Download an application online at access.wi.gov.

Download the Health4Me App

UnitedHealthcare Health4Me is now available to download from the app store. 

The mobile app lets you:

 • Pull up your member ID card anytime.
 • See your health plan benefits.
 • Find nearby providers, hospitals and urgent care clinics.
 • Check transportation services that are available to you.
 • View your Member Handbook.
 • Connect with helpful professionals 24/7.

Follow these steps to get started:

1. Go to the app store on your iPhone or Google Play on your Android.

2. Download the app to your phone.

3. Use your myuhc.com credentials to log in or enter member ID card information to register.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software